Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hybride overheid

De overheid is in de huidige samenleving hybride. Zij voert zowel de klassieke beleidstaken uit, als die van investeerder en marktpartij. De rol en het instrumentarium van de overheid is daarin steeds meer hybride publiek-privaat. Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt gedaan vanuit vehikels of samenwerkingen die daarin publiek en privaat bij elkaar brengen. Het publieke en private domein bewegen dus naar elkaar toe omdat de overheid in steeds grotere mate is aangewezen op publiek-private samenwerkingen of combinaties om de maatschappelijke veranderingen adequaat te adresseren. De hybride overheid brengt nieuwe vraagstukken met zich mee omdat het de nodige juridische, organisatorische, financiële en fiscale vraagstukken bij elkaar brengt, maar het biedt vooral ook kansen om publieke en private waarden naar elkaar toe te laten groeien.

Wat is een hybride overheid?

Een hybride overheid is een onderdeel van de overheid dat zich naast de klassieke overheidsrol, ook als markt- of private partij manifesteert. De hybride overheid laat zich omschrijven als een overheid die afhankelijk van de situatie meerdere gedaanten aanneemt binnen het spectrum van nachtwakersstaat tot actieve industriepolitiek. Waar de overheid in de afgelopen decennia vaak een faciliterende rol aannam om marktwerking aan te moedigen, is inmiddels een ontwikkeling zichtbaar waarin de overheid (noodgedwongen) in grotere mate rechtstreekse invloed uitoefent op de marktwerking, al dan niet in samenwerking met de private sector. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om passend bestuur en aansturing, maar bestaande organisatie en governance structuren zijn verre van geschikt voor die taak. Daarom is samenwerking nodig vanuit verschillende partijen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers).

Welke ontwikkelingen zien we?

De balans die de overheid zoekt in het uitvoeren van haar taken verschuift. Deze verandering in de rol van de overheid is toe te schrijven aan verscheidene ontwikkelingen in de samenleving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontstaan van nieuwe vraagstukken als gevolg van globalisering, de energietransitie, een pandemie of maatschappelijke vraagstukken die overheidsinterventie vereisen. 

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Het ontwerpen en oprichten van een publiek-private samenwerkingsstructuur voor de uitvoering van een Regio Deal, vanuit juridisch, financieel en organisatorisch perspectief.
  • Advisering van publieke fondsen, aandeelhoudersstructuren of investeringsmaatschappijen
  • Advisering over de op- en inrichting van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, publieke fondsen en andere publieke investeringsvehikels.
  • Het opstellen van beleids-, investerings- of toetsingsdocumentatie voor publieke fondsen en investeringsmaatschappijen.
  • Advisering omtrent publiek aandeelhouderschap, bij deelnemingen van (decentrale) overheden en de daarbij passende inrichting van structuur, governance en financiën.
Volg ons

Contact

Allard Knook

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Diana Paans-van der Arend

Diana Paans-van der Arend

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 33 72

Wouter Amersfoort

Wouter Amersfoort

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 66

Hide