Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Energietransitie in de publieke sector

Drukke tijden voor de publieke sector als regisseur van het thema Energietransitie. De voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet en de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet II) vergen tijd en aandacht. De veranderingen die de komende tijd binnen de publieke sector moeten worden doorgevoerd zijn groot. Het is belangrijk om uw organisatie hierop aan te passen, zowel op organisatorisch en bedrijfsmatig vlak, als vanuit strategisch, juridisch, fiscaal en financieel oogpunt. De samenleving verwacht dat gemeenten de regie pakken voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving.

Belangrijke thema’s in de energietransitie

Regionale Energiestrategie (RES)

Voor de energietransitie in brede zin zijn samenwerking binnen de regio en participatie door alle betrokkenen noodzakelijke basisvoorwaarden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland gaan onderzoeken op welke manier duurzame energie op de meest efficiënte wijze kan worden opgewekt. In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partijen werken samen om zo met elkaar gestructureerd bij te dragen aan de realisatie van de RES in hun regio. 

Warmtewet

Het opstellen van een Transitievisie Warmte met een concreet uitvoeringsplan, de bevoegdheid om warmte kavels toe te wijzen, het aanwijzen van een warmtebedrijf op een transparante en non-discriminatoire wijze, het uitvragen van concessieopdrachten voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet: allemaal voorbeelden van situaties waar de gemeente aan zet is, zodat de markt vervolgens aan de slag kan. Er is afstemming nodig tussen gemeenten onderling en met zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere gebruikers van maatschappelijk vastgoed over de verduurzaming van gebouwen.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Het is belangrijk om tijdig de benodigde aanpassingen voor te bereiden. Op basis van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie opstellen en een gemeentelijk omgevingsplan. Gemeenten moeten een keuze maken voor een wijkgerichte aanpak en concretiseren op welke wijze de gebouwde omgeving aardgasvrij wordt. De gemeentelijke ICT omgeving en processen en systemen moet worden aangepast om een tijdige aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. Gemeenten moeten hun medewerkers trainen en opleiden om te bewerkstelligen dat zij klaar zijn voor hun nieuwe taken en werkzaamheden.

Het bestaande takenpakket van uitvoeringsdiensten en ketenpartners verandert in veel gevallen per 1 januari 2022. De dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), samenwerkingsafspraken en financiële arrangementen met deze uitvoeringsdiensten en ketenpartners moeten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn aangepast. Denk bijvoorbeeld aan procesafspraken, taken bij meldings- en vergunningsplicht, verkennen van initiatief, toezicht en handhaving, prijsstelling en betalingsvoorwaarden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Als sector-specialisten met kennis van de relevante wet- en regelgeving realiseren wij ons welke inspanningen u moet verrichten. U kunt op ons rekenen. Of het nu de procedure voor het uitvragen van een concessie voor warmtebedrijven betreft of het uitwerken van Participatiebeleid. We staan voor u klaar om samen met u op basis van co-creatie aan de slag te gaan. Onze specialisten op het gebied van staatssteun, aanbestedingsrecht, omgevingsrecht, bestuursrecht, subsidierecht, milieurecht, ondernemingsrecht, mededingingsrecht, maar ook voor fiscale of financiële vraagstukken, staan u en de samenwerkingsverbanden waar u bij betrokken bent met raad en daad terzijde.

We assisteren u graag bij het mitigeren van negatieve effecten op natuur en milieu en het realiseren van een duurzame samenleving.  

Voorbeelden van hoe PwC klanten helpt

We maken deel uit van een internationaal netwerk van specialisten en begeleiden ook grensoverschrijdende, Europese of andere internationale, projecten op het gebied van de Energietransitie.

 • Samenwerking Europese TSO’s
  Advisering van een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO) omtrent aanbestedingsrechtelijke vraagstukken in het kader van de samenwerking met andere Europese TSO’s.
 • Woningcorporaties en duurzaamheid
  Het opstellen van aanbestedingsbeleidstukken en interne protocollen in lijn met de ambitie en strategie van verschillende woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid.
 • EOR rapportage
  Advisering over een gelijkwaardigheids-verklaring van een EOR rapportage in het kader van nieuwe NEN normen en aanpassingen in het Bouwbesluit 2012 ten aanzien van afvalwater en hernieuwbare energie.
 • Regio Deals
  Het ontwerpen en oprichten van een publiek-private samenwerkingsstructuur voor de uitvoering van een Regio Deal, vanuit juridisch, financieel en organisatorisch perspectief.
Volg ons

Contact

Allard Knook

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Diana Paans-van der Arend

Diana Paans-van der Arend

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 33 72

Wouter Amersfoort

Wouter Amersfoort

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 66

Hide