Enterprise Resilience

Vergroot de veerkracht van uw organisatie!

Demografische veranderingen en economische crisissen, milieuvraagstukken en technologische ontwikkelingen kunnen allemaal niet alleen kansen maar ook een gevaar vormen voor de continuïteit van uw organisatie op korte en lange termijn. PwC helpt u om de continuïteit van de organisatie te versterken door veerkracht en flexibiliteit in te bouwen. Hierdoor kunt u beter omgaan met plotselinge verstoringen in uw bedrijfsvoering of fundamentele veranderingen in uw (maatschappelijke) omgeving.

Wat is enterprise resilience?

Enterprise Resilience of weerbaarheid van de organisatie is de capaciteit van de organisatie om te anticiperen en te reageren op verandering en grote schokken (business disruption) én hier sterker door te worden. Door juist en tijdig te anticiperen op verandering is de organisatie beter in staat om deze te overleven, van de impact te herstellen en evolueren in een nog sterkere organisatie.

Hoe borg je enterprise resilience?

Het waarborgen van uw continuïteit is niet alleen een kwestie van de systemen op orde hebben. Een veerkrachtige organisatie vraagt een heldere visie en waardengedreven leiderschap. Daarnaast is de kwaliteit van besluitvorming (top down en bottom up) van cruciaal belang. Tenslotte gaat het om de praktische doorvertaling naar de dagelijkse operatie om met plotselinge en geleidelijke veranderingen te kunnen omgaan door een flexibele, agile werkwijze, organisatie en houding.

Schokken op de korte termijn zoals het uitvallen van vraag of aanbod, brand in kernlocaties van uw onderneming of het verlies van moeilijk te vervangen personeel vragen om veerkracht van de organisatie. De leiding dient snel te kunnen schakelen en uw medewerkers zijn bekend met opties en beslissingsruimte die tot hun beschikking staan om te kunnen omgaan met de schok.

Drie pijlers van resilience (weerbaarheid)

Maatschappelijke veranderingen en de effecten van megatrends zorgen voor een steeds sneller veranderende omgeving/context. Deze veranderingen zijn fundamenteel, onomkeerbaar en niet te ontkomen. Dergelijke veranderingen vragen fundamentele aanpassingen van organisaties en daarmee het vermogen om deze aanpassingen nu én in de toekomst succesvol te maken. Dit vermogen bestaat uit verschillende facetten die wij clusteren in drie fundamentele pijlers van Resilience:

  • Leiderschapspotentieel - In welke mate is (persoonlijk) leiderschap aanwezig op alle niveaus van de organisatie? Heeft de organisatie een sterk besef van haar doelen (‘purpose’)? En wordt hierdoor aan medewerkers ruimte geboden om verantwoordelijkheid en ruimte te nemen en in te spelen op veranderingen?
  • Kwaliteit van de besluitvorming  - In welke mate wordt bewust aan goede besluitvorming gewerkt? Hoe worden strategische doelen via besluitvorming consistent in de organisatie geïmplementeerd? In welke mate is de organisatie met haar medewerkers in staat om te leren van grote en kleine veranderingen? 
  • Continuïteit van de operatie  - In welke mate zijn flexibiliteit en ‘agility’ basisprincipes waarop de organisatie opereert en is ingericht? Zijn de meest kritische processen en activiteiten voldoende (expliciet) in kaart gebracht? Wordt voor kritische processen rekening gehouden met buffers om mogelijke schokken op te kunnen vangen?

Hoe kunnen wij u helpen?

  • Wij helpen u de belangrijkste externe en interne bedreigingen én krachten voor de continuïteit van uw organisatie in kaart te brengen en te benchmarken;
  • Wij helpen u aan de hand van een Strategic Business Impact Analysis uw kritische bedrijfsprocessen en activiteiten in kaart te brengen en de continuïteit hiervan te versterken;
  •  Wij begeleiden u en uw organisatie bij de implementatie van een Resilience raamwerk voor een veerkrachtige organisatie, waarbij wij u kunnen ondersteunen in doel- en scopebepaling, transitiestrategie en (her)inrichting van kritische processen;
  • Wij helpen uw organisatie met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren crisis simulaties en het versterken van het leiderschap tijdens en na een crisis. 
Enterprise Resilience

Contact

Jan Driessen

Partner

Tel: +31 (0)88 792 55 87

Wikash Bansi

Senior Manager

Tel: +31 (0)88 792 28 01

Volg ons