Brexit in zicht? - Tijd voor actie

Waar moet uw organisatie op de korte termijn rekening mee houden en wat is de impact op uw langere termijn bedrijfsstrategie? Ons Brexit team geeft u inzicht in de gevolgen van Brexit en welke voorbereidingen u kunt treffen.

Dagelijks is er veel media aandacht voor de Brexit. Er is een afspraak gemaakt over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie, maar het Britse parlement heeft dit met een overweldigende meerderheid van stemmen verworpen. Naarmate 29 maart 2019 dichterbij komt, wordt de uitkomst van Brexit steeds onzekerder.  Het is belangrijk om de realiseren dat wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt, het ‘no deal scenario’ het automatische gevolg is. Bedrijven in het VK en de EU moeten haast maken met het implementeren van hun ‘no deal’ maatregelen, en zich tegelijkertijd voorbereiden op zowel een ‘deal’ als een ‘no deal’ uitkomst.

Vanwege de onzekerheid, adviseren wij bedrijven om snelheid te maken met hun no deal noodplannen. Voor degenen die nog niet zijn begonnen met het implementeren van no deal maatregelen, zijn er nog steeds stappen die ze kunnen nemen om de overlast te beperken. Maar hoe langer ze daarmee wachten, hoe moeilijker dit zal zijn. Er moet nu actie worden ondernomen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hieronder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de mogelijke scenario’s.

Door het opzeggen van zijn lidmaatschap treedt het VK op 29 maart 2019 uit de EU. Om de voorwaarden voor de uittreding te regelen is er lang onderhandeld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijvige overeenkomst waarin zaken als de financiële afhandeling, de Noord-Ierse grens en andere scheidingszaken zijn geregeld. Deze overeenkomst is al goedgekeurd door de Europese regeringsleiders, maar is verworpen door het Britse parlement. Zoals het er nu naar uitziet bestaat er een reële kans dat de Britse premier opnieuw gaat proberen te onderhandelen en dan de nieuwe afspraak ter stemming in het Britse parlement brengt. Een aantal scenario’s:

Definitief geen deal

Als er geen nieuwe onderhandeling komt of het Britse parlement ook met een herziene overeenkomst niet instemt, zal een Brexit plaatsvinden zonder transitieperiode en zonder nadere afspraken. Dit kan zeer disruptief uitwerken. Waarom is iedereen hier eigenlijk zo bang voor? Met de VS en China hebben we immers ook geen handelsovereenkomsten en kunnen we prima zaken doen?

Het belangrijkste element hierin is de internationale verwevenheid van de supply chain van veel bedrijven wat tot grote just-in-time handelsstromen in strak geregisseerde processen leidt. Als goederen aan de grens gecontroleerd moeten worden en formaliteiten moeten worden afgehandeld zonder dat daar de juiste infrastructuur en personeel voor is, zal dit tot vertragingen en extra kosten leiden. Wij zien dat bedrijven zich noodgedwongen op deze disruptie aan het voorbereiden zijn. Zo zijn bedrijven al bezig met het aanleggen van noodvoorraden rondom de Brexit datum. Dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld niet kan worden voldaan aan contractuele verplichtingen tot levering, of dat een bedrijfsproces tijdelijk stil komt te liggen.

Ondanks dat zowel de EU als het VK druk bezig zijn met voorbereidingen te treffen voor een ‘no deal’ Brexit,  is het maar zeer de vraag of de overheden hiervoor klaar zijn. En als de overheden er al klaar voor zijn, dan nog kan er niet voorkomen worden dat er chaos ontstaat doordat bedrijven niet voldoende bekend zijn met de controles en formaliteiten om voldoende voorbereid bij de douane aan te komen. Denk maar eens aan de situatie dat een rij vrachtwagens voor een ferry naar het VK klaarstaat en er voor in de rij een aantal niet voldoet aan de regelgeving. Is er infrastructurele capaciteit om deze vrachtwagens te stallen? Wat is het effect van vertraging op bijvoorbeeld de verse producten van andere vrachtwagens? Allemaal zaken die een onderneming zich af moet vragen.

In het scenario dat er geen deal is kunnen de EU en het VK unaniem beslissen om de termijn van uittreding te verlengen om bedrijven en zichzelf meer tijd te geven om zich voor te bereiden. Dit alternatief lijkt  ons niet onwaarschijnlijk wat tot op het laatste moment nog kan worden afgesproken.

View more

Het Britse parlement stemt alsnog in

Als het Britse parlement na heronderhandeling alsnog instemt met de uittredingsovereenkomst zal het VK per 29 maart 2019 de EU verlaten. Een transitieperiode zal vervolgens in werking treden waardoor voor veel regelingen het VK voorlopig zal worden behandeld (tot 31 december 2020) alsof het lid van de EU is. Hiertoe behoren alle rechten en plichten van het EU lidmaatschap wat onder andere betekent dat het vrije verkeer van personen en goederen onbeperkt van toepassing zal blijven gedurende de transitieperiode. Na deze periode zal het VK daadwerkelijk een derde land zijn waardoor de Europese afspraken omtrent vrij verkeer van goederen en personen niet meer van toepassing zijn. Hoe echter de nieuwe handelsrelatie eruit zal zien na de transitiefase is momenteel onduidelijk en zal naar verwachting tot diep in 2020 onduidelijk blijven.

Ook is het nog maar de vraag of de EU en het VK tijdens de transitieperiode in staat zullen zijn een handelsovereenkomst te sluiten. Effectief is er maar iets meer dan een jaar voor de onderhandelingen, wat op zijn minst gezegd zeer ambitieus is. De mogelijkheid is dus reëel dat de termijn van de transitieperiode verlengd moet worden dan wel dat partijen er niet uit komen en er alsnog een Brexit komt zonder afspraken over de nieuwe handelsrelatie. Dan treedt de fel bekritiseerde backstop in werking waarbij de facto Noord Ierland voor een groot gedeelte de EU wetgeving zal moeten blijven volgen en de echte grens tussen de EU en het VK in de Ierse zee komt te liggen. Ondanks alle onzekerheden over de uiteindelijke uitkomst kunnen we echter wel concluderen dat in alle gevallen het VK een derde land voor de EU zal worden en onder andere het huidige vrije verkeer van goederen en personen niet langer mogelijk zal zijn.

View more

Een nieuw referendum?

In de Brexit onderhandelingen is wel gebleken dat alles mogelijk is. Dus ook de optie van een nieuw referendum kan niet worden uitgesloten. Wij achten de kans dat er een nieuw referendum komt, waarbij opnieuw over de vraag kan worden gestemd of er uit de EU moet worden getreden, klein. Eerder zal een referendum gaan over de vraag of de voorliggende overeenkomst moet worden aangenomen of dat het VK uit de EU zal moeten vertrekken zonder afspraak. Wij verwachten dan ook niet dat de Brexit terug zal worden gedraaid door een nieuw referendum.

View more

Wat weten we nu al eigenlijk?

Voor bedrijven betekent de Brexit veel en langdurige onzekerheid. Onduidelijk is hoe de situatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen, maar er lijkt wel een aantal zaken duidelijk:

 • Het VK zal binnen afzienbare tijd geen lid meer van de EU zijn en dus een derde land waardoor harde grenzen ontstaan tussen de EU en het VK;
 • De nieuwe handelsrelatie zal waarschijnlijk de vorm van een vrijhandelsverdrag hebben waardoor allerlei handelsbeperkingen die door de uittreding uit de EU opkomen zullen blijven bestaan (formaliteiten en heffingen);
 • Het vrij verkeer van personen zal worden beperkt hetgeen beperkingen voor vestiging zal meebrengen maar ook bijvoorbeeld gevolgen voor beschikbaarheid van personeel kan hebben;
 • De exacte timing is zeer onduidelijk maar het is zeker mogelijk dat op 29 maart 2019 het VK uittreedt zonder dat er verdere afspraken zijn gemaakt en daaromde EU noodmaatregelen in werking moeten treden.

Wat is de impact op uw organisatie?

De impact van bovenstaande ontwikkelingen op uw onderneming kan erg groot zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Bent u bekend met douaneformaliteiten en additionele kosten? Heeft u de expertise en juist ingerichte IT-systemen om met deze nieuwe processen om te gaan?
 • Hoe disruptief is het voor uw onderneming als rond eind maart 2019 de goederenstroom met het VK flink vertraagd wordt. Loopt uw supply chain dan vast of kunnen bijvoorbeeld afnemers schade op u verhalen?
 • Wat heeft u juridisch geregeld omtrent de additionele kosten van Brexit met uw leveranciers en afnemers?
 • In hoeverre bent u afhankelijk van werknemers met bijvoorbeeld de Oost-Europese nationaliteit in het VK en zal het afnemende aantal hiervan tot problemen leiden?
 • Hebben uw partners / leveranciers / afnemers zich goed voorbereid op Brexit of loopt u het risico de dupe te worden van onvoldoende voorbereiding bij hen waardoor uw bedrijfsproces hinder ondervindt?
 • Hoeveel exposure heeft u ten opzichte van het Britse pond en wat zijn de gevolgen van een verdere daling van het Britse pond op uw onderneming?
 • Heeft u duidelijk in kaart wat er op het gebied van directe en indirecte belastingen gaat wijzigen als de Brexit plaatsvindt en wat de gevolgen voor uw onderneming hiervan zijn?
 • Is er de noodzaak om een ‘shock stock’ in het VK aan te leggen als noodvoorraad rond 29 maart 2019?
 • Hoe zit het met het uw expats, project workers en business travellers die namens uw onderneming in het VK aanwezig zijn. Mogen zij wel blijven / reizen na Brexit?
 • En heeft u nagedacht over de lange termijn? Is de Britse markt de juiste om actief te zijn en op welke wijze, zijn er eventueel andere leveranciers beschikbaar, etc.

Al deze vragen leven bij bedrijven die zaken met het VK doen. Er is veel onduidelijkheid omtrent de uiteindelijke uitkomst van Brexit, de ontwikkelingen zullen naar verwachting  de komende maanden snel gaan. Daarom raden wij bedrijven aan zich goed voor te bereiden op de mogelijke scenario’s en haast te maken met het implementeren van hun ‘no deal’ maatregelen bij een ‘no deal’ Brexit per 29 maart 2019. Maar hoe langer ze daarmee wachten, hoe moeilijker dit zal zijn.

Uiteraard staat ons multidisciplinaire Brexit team u graag bij met bijvoorbeeld een Brexit impact scan of om samen met uw Brexit team de benodigde werkstromen en acties in kaart te brengen.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Heeft u een vraag over Brexit gerelateerde zaken? U kunt deze hier stellen:

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Jan-Willem Thoen