Beleggers en analisten willen duidelijkheid over IFRS 17

21/08/18

Onder beleggers en analisten groeit de belangstelling voor IFRS 17. Men beschouwt de nieuwe standaard als een belangrijk instrument om de prestaties van verzekeraars beter te kunnen vergelijken. Tegelijkertijd maken beleggers en analisten zich zorgen, omdat er keuzes mogelijk zijn die de hoognodige transparantie in de sector zouden beperken.

Nieuwe standaard biedt betere vergelijkbaarheid

Tijdens een seminar over IFRS 17, dat onlangs in de UK door PwC werd georganiseerd, maakten beleggers en analisten duidelijk dat zij een betere vergelijkbaarheid willen van de prestaties van verzekeraars. Zij zien daarbij een hoofdrol voor de Contractual Service Margin (CSM), een belangrijk onderdeel van IFRS 17. Het doel van de nieuwe rapportagestandaard, die in 2021 van kracht wordt, is om verschillende groepen stakeholders een beter inzicht te geven in de verzekeringssector: van polishouders en toezichthouders, tot beleggers en analisten.

Hoe gaan verzekeraars om met complexe vragen?

De beleggingswereld ziet steeds duidelijker de potentiële voordelen van IFRS 17 en volgt de ontwikkelingen daarom nauwgezet. Men wil weten hoe verzekeraars voortgang maken met de implementatie van IFRS en hoe zij omgegaan met bepaalde lastige vragen. Hoe zal de CSM de komende jaren vrijvallen in de winst- en verliesrekening? Welke methode zal gebruikt worden voor de vaststelling van de disconteringsvoet? En hoe zal bij de overgang naar IFRS 17 worden omgaan met de bestaande polissen?

Ruimte voor eigen beleidskeuzes

De komende tijd zullen verzekeraars zich intensief bezighouden met deze vraagstukken. Zij hebben daarbij veel ruimte om eigen beleidskeuzes te maken. Dit kan er toe leiden dat de vergelijkbaarheid van de rapportages van verzekeraars in het gedrang komt. Tijdens het seminar werd duidelijk dat beleggers en investeerders hierover met verzekeraars in gesprek willen gaan, maar dat dit soms niet makkelijk is. Ongeveer de helft van de aanwezigen zei dat zij al contact heeft met verzekeraars over IFRS 17. Anderen lieten weten de gesprekken hierover op korte termijn te starten. Daarnaast bleek dat een klein maar niet onbelangrijk deel van de verzekeraars geen openheid van zaken geeft. Dit was reden voor ongerustheid.

Transparantie draagt bij aan vertrouwen

Bas van de Pas begeleidt Nederlandse verzekeraars bij het invoeren van IFRS. Hij begrijpt de zorgen die tijdens het seminar werden geuit. Van de Pas: ‘Beleggers en analisten willen weten hoe verzekeraars omgaan met IFRS 17. Ze vragen zich af of er straks werkelijk transparantie ontstaat. Naarmate de datum van de invoering dichterbij komt, neemt bij beleggers en analisten de behoefte aan duidelijkheid toe. Verzekeraars doen er goed aan te zorgen dat ze heldere antwoorden kunnen geven en kunnen laten zien dat ze ‘in control’ zijn. Transparantie zal bijdragen aan vertrouwen en aan de bereidheid om in deze sector te investeren.’

Alle bedrijfsonderdelen worden geraakt

IFRS 17 betekent een fundamentele wijziging in de waardering van verzekeringsverplichtingen, met grote gevolgen voor de huidige verslaglegging en bedrijfsvoering. Naast de directe impact op de financiële systemen en processen zal IFRS 17 ook belangrijke gevolgen hebben voor onder meer de pricing van producten, KPI’s, hedging-beleid en de communicatie met stakeholders. Vooral in het buitenland kan het ook van invloed zijn op de bonussen als deze gekoppeld zijn aan de IFRS-resultaten. Verzekeraars die rapporteren onder IFRS dienen vanaf 2021 volgens de nieuwe IFRS 17­standaard te rapporteren.

Parallel run in 2020

Van de Pas: ‘In aanloop naar 2021 is er nog veel werk te doen. Verzekeraars die nu nog niet serieus met IFRS bezig zijn, zouden zich ernstig zorgen moeten maken. Om in de openingsbalans van 2021 nog te kunnen bijsturen, wil je toch een keer proefdraaien en zien hoe het zit met de winst- en verliesrekening en het eigen vermogen onder IFRS, zowel qua hoogte als qua volatiliteit. Het beste is om uiterlijk een jaar daarvoor een ‘parallel run’ te doen, dus begin 2020. Dat is al over 16 maanden! De Nederlandse verzekeraars zijn hard aan de slag met IFRS 17, maar moeten nog veel van de complexe keuzes maken. Als zij dat op een vergelijkbare manier doen, dan betekent dat een flinke stap vooruit met betrekking tot de transparantie in de sector en een tevreden beleggingswereld.’

Heeft u vragen over IFRS 17? Neem dan contact op met Bas van de Pas.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 89

Volg ons