Horizontaal toezicht in zorg stap dichterbij door online tool

Binnen de zorgsector bestaat een breed draagvlak voor horizontaal toezicht. Over drie jaar moet tachtig procent van de ziekenhuizen en UMC’s zijn ingericht op deze systematiek. Met de online tool ‘Instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg’ van PwC kunnen zij nu vaststellen in hoeverre zij klaar zijn voor horizontaal toezicht.

‘De essentie van horizontaal toezicht is gefundeerd vertrouwen. Je moet als zorginstelling laten zien dat je de zaken zo goed geregeld hebt dat het achteraf napluizen van declaraties door verzekeraars niet meer nodig is’, zegt Stijn Euverman van PwC.

Versterken maatschappelijk vertrouwen

Euverman was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het instapmodel, dat tot stand kwam in samenwerking met branchepartijen. ‘Het model is een cruciale eerste stap bij het versterken van het maatschappelijk vertrouwen in de zorg en het implementeren van horizontaal toezicht. Met de tool kan een zorgaanbieder laten zien hoe het governance, besturing en compliance rond zorgregistratie en declaraties op orde heeft. Het is een zelfevaluatie waarmee zorgaanbieders ook kunnen vaststellen op welke onderdelen verbeteringen nodig zijn.’

Internationale standaarden

Het instapmodel is gebaseerd op internationale standaarden en evalueert aspecten als organisatie, risicomanagement en beheer bij zorgaanbieders. De tool bevat een quickscan waarvan het accent ligt op de rechtmatigheid van registratie en zorgdeclaraties. PwC testte de quickscan al met succes bij zes verschillende zorgaanbieders. Het instapmodel is inmiddels de landelijke norm binnen horizontaal toezicht en PwC maakt de tool nu beschikbaar voor zorgaanbieders.

Foto van je organisatie

Een van de zes zorgaanbieders waar de quickscan werd getest, is het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate. Sandra Reuling-Hermsen is manager compliance & risk bij het ziekenhuis. Zij was nauw betrokken bij de pilot. Reuling-Hermsen: ‘Sinds 2014 bereiden we ons voor op horizontaal toezicht. Vanaf 2018 gaan we met Menzis helemaal over op die systematiek. Het instapmodel van PwC heeft tijdens de voorbereidingen zijn waarde bewezen. Met het model maak je eigenlijk een soort foto van je organisatie. Het is een nulmeting die laat zien wat je niveau is op onderdelen die belangrijk zijn in een relatie op basis van horizontaal toezicht. De uitkomsten van de quickscan zijn niet goed of fout, maar bieden goede aanknopingspunten voor een verbeterplan.’

Toegevoegde waarde

Timo Hornis is namens PwC projectleider. Hij vertelt wat de toegevoegde waarde is van de tool. ‘Voor zorginstellingen vergroot de digitale quickscan het gebruiksgemak. Een instelling kan de scan heel eenvoudig zelf uitvoeren en kan ook zonder veel moeite onderbouwende documentatie toevoegen. Na het invullen van de vragen en het toevoegen van de documenten rolt er een score uit die duidelijk maakt waar de desbetreffende instelling staat. Desgewenst produceert de applicatie ook nog een rapportage voor interne en externe stakeholders.’

Suggesties voor verbeteringen

Euverman benadrukt dat het instapmodel van PwC niet op zichzelf staat. Als instellingen dat willen, zorgt PwC op verschillende manieren voor ondersteuning. Euverman: ‘Speciaal voor zorgaanbieders die aan de slag willen met het model en de quickscan willen uitvoeren, geven we ter voorbereiding een workshop. Ook staan we met raad en daad klaar om het invullen van de vragen te faciliteren. Daarnaast kunnen we een reflectie geven op de uitkomsten van de quickscan en suggesties doen voor verbeteringen zodat een zorginstelling vervolgstappen kan zetten. Het is ook mogelijk dat PwC de uitkomsten van een quickscan valideert. Dat wil zeggen dat we toetsen of de antwoorden op vragen kloppen en of de bijgeleverde documenten voldoende onderbouwing bieden voor de zorgverzekeraar.’

Breed draagvlak

Tijdens het congres Horizontaal Toezicht Zorg op 12 april jongstleden bleek dat er breed draagvlak is voor horizontaal toezicht. De voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra ondertekenden een intentieovereenkomst met daarin de ambitie dat in 2020 tachtig procent van de ziekenhuizen en UMC’s zijn ingericht op horizontaal toezicht. Euverman vindt dat een prima ontwikkeling. ‘Het is een teken dat er bij zorgaanbieders en verzekeraars een grote behoefte bestaat om samen te werken. Horizontaal toezicht gaat daarbij helpen. Straks worden fouten bij de bron aangepakt en niet meer achteraf. Dat zal leiden tot een beter contact tussen zorgaanbieders en verzekeraar en uiteindelijk is het maatschappelijk belang gediend bij zekerheid over betaalde zorgkosten.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Reuling-Hermsen herkent dat. ‘Tijdens de pilot van ons ziekenhuis heb ik gezien hoe de relatie met de verzekeraar verandert. Er gaan niet alleen minder foute facturen de deur uit, je komt ook in een heel andere dialoog terecht. Je werkt samen vanuit je maatschappelijke verantwoordelijkheid met als doel het in een keer goed te doen en een continue verbetering van het proces vooraan in de keten bij het ziekenhuis. Dat is winst.’

Contact

Stijn Euverman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 17 68

Volg ons