Europese Commissie gaat Europese Arbeidsautoriteit oprichten

Op 13 maart 2018 heeft EC-voorzitter Jean-Claude Juncker zijn wetsvoorstel gepresenteerd om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. De Autoriteit zal naar verwachting starten in 2019 en zal in 2023 volledig operationeel zijn. Het oprichten van de Autoriteit heeft als doel het verbeteren van informatievoorziening over rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers en verbeterde handhaving en samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties in grensoverschrijdende zaken.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Naar verwachting zal er met de oprichting van de Autoriteit verscherpt toezicht plaatsvinden. Hierdoor zullen er in de toekomst vaker inspecties kunnen plaatsvinden binnen uw organisatie. Reden temeer om na te gaan of uw organisatie alles op orde heeft. Daarnaast zal het mogelijk makkelijker worden voor u en uw werknemers/cliënten om informatie te vinden over uw rechten en plichten op basis van Europese regelgeving (bijvoorbeeld voor gedetacheerde werknemers binnen de EU). Het is echter nog niet bekend wat de exacte gevolgen zullen zijn.

Er zal naar verwachting in 2019 meer bekend zijn over de gevolgen en ontwikkelingen naar aanleiding van het oprichten van de Europese Arbeidsautoriteit.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een breder plan, de Europese pijler van sociale rechten, met als doel de sociale rechten binnen Europa te versterken en eerlijkheid op de Europese interne markt te vergroten. Om de Europese pijler te realiseren dienen er eerlijke arbeidsomstandigheden gecreëerd te worden, die ervoor zorgen dat elke burger van de Unie gelijke kansen krijgt en toegang heeft tot de Europese arbeidsmarkt. In dit verband zijn er eerder wetgevingsinitiatieven ondernomen door de Europese Commissie, waaronder de detacheringsrichtlijn en de inwerkingtreding van de handhavingsrichtlijn.

Om de juiste toepassing van deze regels in de praktijk te waarborgen zal de Autoriteit fungeren als één loket, waar burgers, overheden en bedrijven terechtkunnen. Enerzijds voor de burgers en bedrijven om toegang te krijgen tot betrouwbare informatie en praktische diensten. Te denken valt aan een Europese vacaturebank, informatie over rechten en verplichtingen en het instellen van een Europees Burgerservicenummer. Anderzijds voor Europese overheidsinstanties om onder andere informatie te delen, gemeenschappelijke inspecties uit te voeren en grensoverschrijdende geschillen efficiënt op te lossen.

De lidstaten en het Europees Parlement zullen zich de komende tijd over het wetsvoorstel buigen. In Nederland is inmiddels het wetsvoorstel behandeld door het Ministerie SZW. Het Ministerie kan op hoofdlijnen instemmen met het voorstel. Met name de informatieverstrekking over de Europese regels en de effectieve handhaving hiervan worden ondersteund. Echter, Nederland ziet graag bevestigd dat de Autoriteit een bemiddelingsfunctie zal krijgen en geen taken zal overnemen van de nationale inspectiediensten. Daarnaast zal het Ministerie een nadere uitleg wensen over de werkwijze en de praktische uitvoering van de plannen.  

 

Contact

Hugo Vijge

Manager

Tel: +31 (0)88 792 69 88

Volg ons