Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bouw aan de sociale weerbaarheid van uw personeel

Creëer concurrentievoordeel door meer betrokkenheid van uw werknemers

Werk nu al aan de medewerkerstevredenheid van morgen. Vijf redenen voor actie - deel 2

Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk probleem en heeft invloed op de gezondheid van mensen. Hoewel de techniek ervoor zorgt dat we meer met elkaar zijn verbonden, zijn de eenzaamheidscijfers in bijvoorbeeld de VS sinds de jaren tachtig verdubbeld. Een gevoel van isolement heeft invloed op de prestaties van een werknemer en zorgt voor een verminderde creativiteit en een beperkte besluitvaardigheid.

Dit is het tweede artikel in een serie van vijf over hoe uw organisatie door het bevorderen van de betrokkenheid van uw werknemers een concurrentievoordeel kan creëren. In samenwerking met Lynda Gratton, professor management practice aan de London Business School hebben we onderzocht welke organisatorische kenmerken een bedrijf moet hebben om zijn medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ‘koesteren’. Uiteindelijk kwamen we tot vijf actiepunten waarmee u de tevredenheid van uw medewerkers kunt verhogen. De andere artikelen vindt u onderaan de pagina bij gerelateerde content.

Download het volledige rapport (pdf 13,5 mb)

Werk belangrijk moment om contacten te leggen

Voor de meeste mensen is hun werk een belangrijk moment om met anderen in contact te komen en zich onderdeel te voelen van een gemeenschap. Van de Nederlandse werknemers ervaart 96 procent sociale steun van zijn of haar collega’s, wat zorgt voor een gevoel van verbondenheid en ergens bij horen.

Organisaties en bedrijven spelen een belangrijke rol in de realisatie van sociale verbondenheid en het opbouwen van weerbaarder personeel dat beter opgewassen is tegen verandering en ontwrichting. Nieuwe werkmodellen kunnen flexibiliteit creëren, maar ze kunnen ook de kansen op contacten en relaties beperken. Om deze uitdaging aan te gaan, zullen organisaties kritisch moeten kijken naar de manier waarop ze werknemers helpen connecties op te bouwen. Hoewel bijna zeventig procent van de door ons ondervraagde organisaties begrijpt hoe belangrijk zulke connecties zijn, zet slechts 45 procent stappen om het netwerken binnen en buiten de werkplek mogelijk te maken.

Drie netwerken die cruciaal zijn voor welzijn medewerker

Lynda Gratton onderscheidt drie netwerken die cruciaal zijn voor de productiviteit en het welzijn van een medewerker: de ‘kliek’, de ‘groep met de grote ideeën’ en de ‘herstellende gemeenschap’.

Koester de ‘kliek’

De ‘kliek’ is de groep mensen in vergelijkbare branches en rollen bij wie iemand terecht kan voor advies.

Nauwe werkrelaties geven de tevredenheid van medewerkers een flinke boost en mensen met een beste vriend(in) op het werk zijn eerder geneigd zich meer in te zetten op het werk en meer samen te werken. In veel ondernemingen zijn functie-ontwikkeling en prestatiemanagement echter gebaseerd op individuele verantwoordelijkheid, terwijl het meeste werk in teamverband met anderen plaatsvindt. De richtlijnen voor talentmanagement zijn meestal gericht op de competenties en ervaringen van het individu, terwijl de bijdrage die een medewerker aan het team kan leveren en de waarde die hij of zij uit hun netwerk haalt geen aandacht krijgen. Met als resultaat dat medewerkers minder snel kennis delen, van elkaar leren, elkaar helpen taken te volbrengen en deadlines te halen.

Als mensen daarentegen worden beloond voor hun leervermogen, raken ze gemotiveerd om relaties op te bouwen, samen te werken en van anderen te leren. Deze leerprocessen zijn niet alleen gericht op het werk dat medewerkers alleen doen, maar ook op hoe ze gebruikmaken van de input en ideeën van anderen, en wat ze bijdragen aan het succes van anderen. Om samenwerking te stimuleren en de ‘kliek’ te koesteren, moeten organisaties daarom van prestatie-indicatoren voor de korte termijn overgaan naar meer vooruitstrevende leerbeloningen.

De ‘groep met de grote ideeën’ opbouwen

De ‘groep met de grote ideeën’ is een diverse groep mensen met wie iemand een minder sterke band heeft.

Het is een sprookje dat nieuwe ideeën voortkomen uit een eenzaam genie. Toevallige ontmoetingen binnen iemands netwerk zetten mensen aan innovatieve producten en diensten te creëren. Een onderzoek van twee miljoen patenten die de afgelopen vijftig jaar zijn toegewezen, heeft laten zien dat de meest innovatieve ideeën vaker voortkomen uit samenwerkingen tussen ondernemingen dan uit teams van dezelfde universiteit of hetzelfde onderzoekscentrum. Toch zijn de meeste mensen geneigd om netwerken op te bouwen die sterk zijn gericht zijn op hun eigen functionele, bedrijfs- of geografische groepen. De input en inzichten van collega's uit andere functionele of organisatorische groepen worden minder snel gezien. Dit zorgt voor een ‘echokamer’ waarin weinig nieuwe informatie circuleert. Het gevolg is dat de mensen in de groep na een tijdje zich hetzelfde gedragen en hetzelfde denken.

Bij het aantrekken van talent wordt het voor bedrijven steeds belangrijker dat zij werknemers de mogelijkheid bieden diverse netwerken op te bouwen. In ons onderzoek gaven echter slechts 45 procent van de respondenten aan dat hun werkgever medewerkers aanmoedigt en beloont voor het opbouwen van netwerken.

De ‘groep met de grote ideeën’ kan bedrijven helpen in tijden van verandering. Naarmate technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat taken en banen verdwijnen en er nieuwe worden gecreëerd worden, maakt een talentenpool die uit een divers netwerk kan putten, de organisatie veerkrachtiger.

Faciliteer de ‘herstellende gemeenschap’

De ‘herstellende gemeenschap’ omvat mensen met wie iemand sterke banden heeft. Dit zijn meestal familie of vrienden buiten het werk.

Het netwerk dat de ‘herstellende gemeenschap’ wordt genoemd, is essentieel voor het bieden van emotionele ondersteuning in moeilijke tijden en is cruciaal voor de weerbaarheid van mensen. Die nauwe banden beschermen mensen tegen de tegenslagen van het leven, helpen mentale en fysieke achteruitgang te vertragen en hebben meer invloed op een lang en gelukkig leven dan sociale klasse, IQ of zelfs genen.

Door de druk van strakke deadlines en de 24/7-werkcultuur zorgen ervoor dat minder mensen vriendschappen buiten het werk vinden. Bedrijven kunnen dit voorkomen door te zorgen dat hun medewerkers afstand kunnen nemen van hun werk. Managers zijn daarbij belangrijke rolmodellen. Ze kunnen laten zien dat ze te zware werklasten willen voorkomen en het aantal onregelmatige uren willen minimaliseren.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons