Tweede Kamer neemt wetsvoorstel implementatie IORP II-richtlijn aan

26/10/18

Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel implementatie IORP II-richtlijn met twee amendementen en een motie aangenomen.

Het amendement Omtzigt-Bruins wijzigt de inhoud van het Uniform Pensioenoverzicht (hierna: UPO). De meerderheid van de Kamer is van mening dat het UPO altijd de dekkingsgraad moet bevatten naar Nederlandse maatstaf. Het UPO bevat tevens de bepaling: «Uw pensioen staat onder toezicht van toezichthouder «(...)». Uw pensioen is ondergebracht in land «(...)» en het parlement aldaar kan besluiten belasting te heffen tijdens de opbouwfase.» De laatste zinsnede volgt overigens alleen uit de toelichting en niet uit de gewijzigde wettekst zelf. 

Het amendement Van Weyenberg ziet op het vergroten van de openbaarheid van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete door toezichthouders.

De motie Van Kent-Van Dijk roept de regering op om in overleg te gaan met de pensioensector over het terugdringen de uitkering van beleggersbonussen.

Wat betekent dit voor u?

Nu het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, is duidelijk welke gevolgen de implementatie van de richtlijn heeft voor de praktijk, maar enige zaken zullen nog uitgewerkt moeten worden in lagere wet- en regelgeving. Wij zien in ieder geval nog de volgende uitdagingen voor pensioenfondsen en/of uitvoeringsorganisaties:

  • De uitbreiding van het UPO en hoe vaak deze verstrekt dient te worden;
  • De inrichting van de sleutelfuncties, met name het aanwijzen van de houder van de risicobeheerfunctie en de interne auditfunctie wanneer dit niet uitbesteed mag worden;
  • Veranderingen in (de scope van) de actuariële functie, risicobeheersfunctie en interne auditfunctie door de introductie van sleutelfuncties kunnen leiden tot wijzigingen van de governance;
  • Afbakening van rollen en verantwoordelijkheden. Geen of onvoldoende vastlegging daarvan in functieprofielen en/of reglementen kan leiden tot overlap of blinde vlekken en daarmee een inefficiënte inrichting van het integraal risicomanagement.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die het wetsvoorstel regelt, verwijzen wij graag naar een eerder door ons gepubliceerd Actueelbericht.

Rol PwC

PwC heeft de ontwikkelingen rondom IORP II vanaf het begin nauwlettend gevolgd. Deze betrokkenheid blijkt onder andere uit de speciale IORP II pagina die wij hebben opgezet, hier te bereiken. Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden over de richtlijn, plaatsen wij publicaties en kunt u vinden wat wij voor uw pensioenfonds kunnen betekenen op dit onderwerp.

Contact

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 70

Volg ons