Stand van zaken rond het pensioen begin 2018

Op het gebied van pensioen staat in 2018 veel op stapel. Het ministerie van SZW en de Pensioenfederatie hebben allebei onlangs hun plannen voor 2018 ontvouwd. Daarnaast streeft minister Koolmees van SZW er naar dat de sociale partners in het voorjaar van 2018 een akkoord sluiten over de herziening van het pensioenstelsel.

Wat betekent dit voor u?

Minister Koolmees van SZW heeft in de Jaarplanning 2018 het voornemen geuit om in 2018 drie wetsvoorstellen in te dienen. Voor twee wetsvoorstellen heeft hij al een concreet tijdspad genoemd.

Het wetsvoorstel tot de implementatie van de IORP-richtlijn (pensioenfondsenrichtlijn) staat gepland voor het tweede kwartaal. Dit wetsvoorstel introduceert o.a. het ‘pension benefit statement’, een document waarbij de deelnemer kan zien welk pensioen hij kan verwachten. Op 14 maart aanstaande organiseert PwC in Amsterdam een seminar over de IORP II richtlijn. Daarin wordt ingegaan wat de impact van deze richtlijn is voor betrokken partijen zoals pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, uitvoeringsorganisaties en beleggingsinstellingen.

Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen staat gepland voor het vierde kwartaal. Daarvoor zijn nog geen concrete onderwerpen aangedragen, maar mogelijk bevat het een overbruggingsregeling voor de stijging van de pensioenleeftijd. 

Ten slotte heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij de medezeggenschap van werknemers bij kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers) over het pensioen wil versterken. Hij wil daartoe in 2018 een wetsvoorstel indienen. 

Daarnaast heeft de minister voor het eerste kwartaal diverse evaluaties van wetten aangekondigd. Het betreft de eindevaluatie van de Wet verevening pensioenrechten en de evaluaties van het aangepaste financieel toetsingskader en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Lopende wetsvoorstellen

Daarnaast zijn in de Tweede Kamer nog twee pensioenwetsvoorstellen aanhangig. Het betreft het wetsvoorstel Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen met afgescheiden vermogens en het initiatiefwetsvoorstel van oppositiepartij 50Plus Tijdelijke aanpassing disconteringsvoet. Het laatstgenoemde wetsvoorstel beoogt een tijdelijke regeling te treffen op het vlak van de rekenrente waardoor diverse pensioenfondsen een hogere beleidsdekkingsgraad kunnen hanteren en daardoor niet of minder snel hoeven over te gaan tot kortingen van pensioen. Op 24 januari jl. is de eerste termijn van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel geweest. Een datum voor verdere behandeling van dit wetsvoorstel moet nog worden bepaald.

 

Herziening pensioenstelsel

De Jaarplanning 2018 van het ministerie van SZW vermeldt niets over een eventueel wetsvoorstel tot herziening van het pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft bij herhaling de sociale partners opgeroepen om in het voorjaar van 2018 een akkoord te sluiten over de herziening van het pensioenstelsel en daartoe een SER-hoofdlijnenadvies uit te brengen. Kernelementen van de herziening betreffen: een (grotere mate van) individualisering van het pensioenvermogen en de afschaffing van de doorsneesystematiek met de daarbij behorende overgangsproblematiek. Het is de ambitie van het kabinet dat de herziening van het pensioenstelsel in 2020 gerealiseerd zal zijn.

Pensioenfederatie

De Beleidsagenda 2018 van de Pensioenfederatie toont eveneens een vol programma. De Pensioenfederatie legt in 2018 de focus op: de verbetering van communicatie en reputatiemanagement, digitale veiligheid en gebruikersgemak van een goede digitale infrastructuur, het bieden van een alternatief voor zelfstandigen zonder personeel, zicht op marktordeningsvraagstukken, het voorbereiden op de gevolgen van de Brexit en op technologische vernieuwingen in de pensioensector. In de Beleidsagenda worden deze onderwerpen verder toegelicht.

 

Bron: Ministerie SZW, 18-1-2018, Kamerbrief Jaarplanning 2018; Pensioenfederatie, 16-1-2018, Beleidsagenda 2018

 

Contact

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 06

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 54

Volg ons