Pensioenfederatie publiceert Servicedocument Eigenrisicobeoordeling

05/08/19

De Pensioenfederatie heeft het Servicedocument Eigenrisicobeoordeling (hierna: het servicedocument) gepubliceerd. Het servicedocument is een initiatief van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP, bpfBOUW, PME, PMT en PFZW) en PwC. Zij hebben samen met een werkgroep van de commissie Risicomanagement van de Pensioenfederatie het servicedocument opgesteld. Een groep pensioenfondsen verschillend van soort en omvang en met verschillende bestuursmodellen heeft getoetst of de inhoud het servicedocument ook passend is voor andere pensioenfondsen

Het servicedocument is hier te raadplegen voor leden van de Pensioenfederatie.

Achtergrond eigenrisicobeoordeling

De eigenrisicobeoordeling (hierna: ERB) is een verplichting die voortvloeit uit de pensioenfondsenrichtlijn IORP II. Deze verplichting is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in het Besluit financieel toetsingskader. Het Besluit financieel toetsingskader schrijft voor dat pensioenfondsen verplicht zijn om in het kader van hun risicobeheer:

  • een ERB uit te voeren;
  • de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen; en
  • de schriftelijke vastlegging ervan met DNB te delen.

De ERB  is opgezet als een instrument voor een pensioenfonds om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en de financiële positie van het pensioenfonds zelf. Tevens geeft de ERB inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer.

De toegevoegde waarde van de eigenrisicobeoordeling is dat het bestuur als uitkomst daarvan een goed onderbouwd en samenhangend beeld heeft van:

  • de materiële risico’s, zowel in relatie tot elkaar als in relatie tot de strategie c.q. de strategische keuzes; en
  • de effectiviteit en doelmatigheid van de inrichting van het risicobeheer, gegeven de strategie en in relatie tot de risico’s.

Servicedocument is opgebouwd rondom eindrapportage ERB

Het Servicedocument is opgebouwd rond de eindrapportage ERB. Het servicedocument is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het besturen van een pensioenfonds en beoogt pensioenfondsen:

  • een praktische handreiking te bieden bij de schriftelijke vastlegging van de uitkomst van de eigenrisicobeoordeling in de eindrapportage ERB; en
  • een handreiking te bieden bij de vertaling van deze eerste eigenrisicobeoordeling naar bestaande brondocumenten.

Het servicedocument gaat uitsluitend over de eindrapportage ERB en gaat niet in op de inrichting van het risicobeheer en de opzet van de risicobeheerfunctie.

 

Aandacht voor scenarioanalyse

In het servicedocument wordt voor de eindrapportage ERB onderscheid gemaakt naar meer beschrijvende onderdelen, (de uitkomsten van) de ERB en de vervolgacties. Voor de uitvoering van de ERB worden in het servicedocument twee methoden onderscheiden:

  • Scenarioanalyse
  • Basistechnieken

Scenarioanalyse is een mogelijk geschikte methode om een goed onderbouwd en samenhangend beeld van de toekomstige risico’s in relatie tot de strategie te verkrijgen. De methode van scenarioanalyse kan ook behulpzaam zijn om inzicht te krijgen in andere dan economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld (geo-)politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die het pensioenfonds kunnen raken met een mogelijke wijziging van het risicoprofiel tot gevolg. Het voordeel van de methode van scenarioanalyse is dat daarmee toekomstgerichte inzichten kunnen worden verkregen die niet altijd vanzelfsprekend met de bestaande risicomanagementprocessen naar voren komen.

Het servicedocument richt zich met name op de methode van scenarioanalyse. Echter, omdat niet alle pensioenfondsen beschikken over de middelen om een uitgebreide of geavanceerde scenarioanalyse uit te (laten) voeren wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop pensioenfondsen de ERB kunnen uitvoeren met behulp van de zogenaamde basistechnieken. Hieronder worden verstaan de analyses die al wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, zoals bijvoorbeeld een SWOT-analyse of de SIRA. De uitkomsten van deze analyses bevatten informatie over de materiële risico’s en de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer en kunnen daarmee worden gebruikt voor de ERB.

Wat betekent dit voor u?

Het servicedocument reikt pensioenfondsen ideeën aan en beoogt een goede invulling geven aan de ERB en de eindrapportage. Voorop staat echter dat er ruimte is voor een proportionele invulling en dat het ter besluitvorming van het bestuur van een pensioenfonds is om binnen de wettelijke begrenzingen zelf keuzes te maken bij het leggen van accenten binnen de ERB en de daaruit voortvloeiende eindrapportage.

Contact

Casper Lötgerink

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 26

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 70

Volg ons