Overzicht pensioenactualiteiten 2019-Q3 (juli tot en met september)

22/10/19

In dit overzicht over het derde kwartaal van 2019 leest u onder meer over de uitwerking van het Pensioenakkoord, de lage rente en dreigende pensioenkortingen.

PwC vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van relevante pensioenontwikkelingen.

Pensioenakkoord

Meer duidelijkheid over wie het Pensioenakkoord gaan uitwerken
Het Pensioenakkoord zal uitgewerkt worden door leden van vier verschillende lagen van overleg. In september begint de stuurgroep met overleg. Wanneer de stuurgroep vastloopt op een thema, kunnen zij zich wenden tot het escalatieoverleg. Daarnaast zijn er technische werkverbanden voor de uitwerking van inhoudelijke thema’s. Ook worden er klankbordgroepen ingesteld rondom de stuurgroep. Deze klankbordgroepen zijn een overleg waarin jongeren- en ouderenbonden vertegenwoordigd zijn en een overleg met inhoudelijke experts.

Nabestaandenpensioen wellicht naar vijf jaarsalarissen
Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid in januari 2019 om advies gevraagd over de wenselijke dekking en vormgeving van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler en de samenhang met het nabestaandenpensioen (ANW) in de eerste pijler. De adviesaanvraag is een reactie op de initiatiefnota van Tweede Kamerleden Omtzigt en Bruins waarin een aantal problemen met het nabestaandenpensioen worden gesignaleerd. Het kabinet is ook in overleg met de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie om te kijken of het partnerbegrip voor de pensioenregeling wettelijk kan worden gedefinieerd.

Momenteel ligt bij de onderhandelingen binnen de Stichting van de Arbeid de optie op tafel van een uitkering ter grootte van vijf jaarsalarissen. De nabestaanden krijgen de keuze om deze jaarsalarissen in vijf jaar te laten uitkeren of om van dit bedrag een levenslange uitkering aan te kopen. Deze vernieuwing van het nabestaandenpensioen is onderdeel van het in juni gesloten Pensioenakkoord.

Geen vereisten aan eenmalige uitkering van 10%
In het Pensioenakkoord staat opgenomen dat bij pensioendatum, deelnemers maximaal 10% van hun pensioenkapitaal in de tweede of derde pijler direct kunnen laten uitbetalen.

Er zullen door het kabinet geen eisen gesteld worden aan de door deelnemers gekozen besteding van deze eenmalige uitkering. Van eerdergenoemde suggesties zoals de verplichting om een de uitkering te gebruiken voor aflossing van schulden, is daarmee geen sprake. Een belangrijke voorwaarde is dat het pensioen dat resteert na de eenmalige opname, boven de afkoopgrens dient te liggen. Zo kan worden voorkomen dat het opgebouwde pensioenvermogen niet langer meer wordt gebruikt voor een levenslange uitkering. De Minister van Sociale Zaken stelt daarnaast dat de eenmalige uitkering alleen onderdeel van pensioenregelingen kan worden als dat uitvoerbaar is voor het pensioenfonds.

IORP II

Pensioenfederatie publiceert Servicedocument Eigenrisicobeoordeling
De Pensioenfederatie heeft het Servicedocument Eigenrisicobeoordeling gepubliceerd. Het servicedocument is een initiatief van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP, bpfBOUW, PME, PMT en PFZW) en PwC. Zij hebben samen met een werkgroep van de commissie Risicomanagement van de Pensioenfederatie het servicedocument opgesteld. Een groep pensioenfondsen verschillend van soort en omvang en met verschillende bestuursmodellen heeft getoetst of de inhoud het servicedocument ook passend is voor andere pensioenfondsen. Het servicedocument is hier te raadplegen voor leden van de Pensioenfederatie.

De eigenrisicobeoordeling (hierna: ERB) is een verplichting die voortvloeit uit de pensioenfondsenrichtlijn IORP II. Deze verplichting is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in het Besluit financieel toetsingskader. De ERB  is opgezet als een instrument voor een pensioenfonds om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie van het pensioenfonds, de materiële risico’s die het pensioenfonds kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de pensioenrechten van pensioengerechtigden en pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en de financiële positie van het pensioenfonds zelf. Tevens geeft de ERB inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer.

Verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds

Rechtbank Amsterdam: Deliveroo valt onder verplichtstelling pensioenfonds Vervoer
Pensioenfonds Vervoer had van de rechter een verklaring gevraagd dat Deliveroo sinds zijn oprichting in 2015 onder de werkingssfeer van het fonds valt. Met daaraan verbonden de plicht om premie te betalen voor alle werknemers. Zo voorkomt het fonds dat werknemers jaren later nog pensioen kunnen opeisen onder het mom van ‘geen premie, wel recht.’ Deliveroo betoogde dat het verplichtstellingsbesluit niet van toepassing is en er geen betalingsplicht bestaat. Het ziet zichzelf meer als technologiebedrijf dat een platform biedt voor bestellingen. De rechter heeft bepaald dat Deliveroo onder de verplichtstelling van pensioenfonds Vervoer valt. Deliveroo gaat tegen de uitspraak in beroep. Zolang dat loopt hoeft het bedrijf geen achterstallige premies te betalen.

Lage rente en pensioenkortingen

Pensioenfederatie slaat alarm over ontwikkelingen lage rente
De Pensioenfederatie vraagt in een position paper aandacht voor de brede impact van de lage of zelfs negatieve rente op het pensioenstelsel. Uit een analyse van de Pensioenfederatie blijkt dat de verontrustende effecten zich niet beperken tot verlagingen van pensioen op de korte termijn, maar ook betrekking hebben op toekomstige pensioenopbouw en premies. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd om op korte termijn met de Pensioenfederatie te overleggen. De Pensioenfederatie spreekt van een schrikbarend toekomstbeeld in een position paper dat de Pensioenfederatie naar Minister Koolmees en de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Arbeidsvoorwaarden en personeel

Nieuwe uitzend-cao gesloten
Er is een akkoord gesloten over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. Alle uitzendkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe cao gaat op 30 december 2019 in en loopt door tot 1 juni 2021. De onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling zijn nog in volle gang.

Rb. Midden-Nederland: VPL-regeling is een arbeidsvoorwaarde, geen onderdeel van de pensioenregeling en daarom geen zelfstandige toezegging door pensioenfonds.
In de zaak staat vast dat een werknemer niet voldoet aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor extra pensioen op grond van de VPL-regeling voor de groenten- en fruitverwerkende industrie. 

De werknemer werkte namelijk ten tijde van zijn pensionering niet in de bedrijfstak. Zijn werkgever verwerkte hoofdzakelijk aardappelen en dat zijn geen groenten of fruit. Het pensioenfonds in kwestie is alleen de uitvoerder van de VPL-regeling. De regeling is geen onderdeel van de pensioenregeling van het pensioenfonds . Het zijn de partijen bij de cao voor de bedrijfstak (de sociale partners, dat wil zeggen de verenigingen van werkgevers en werknemers) die de inhoud van de inhoud van de VPL-regeling hebben bepaald. De werknemer kan volgens de kantonrechter niet aan degene die de regeling vervolgens moet uitvoeren verwijten dat de regeling niet anders is ingestoken en dat de mogelijkheid om extra pensioen te verwerven is gekoppeld aan het werkzaam blijven in de bedrijfstak van de GFI.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons