Overzicht pensioenactualiteiten 2018-04

28/09/18

Prinsjesdag, Verzamelwet Pensioenen 2019 en een zaak waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd op de AOW-leeftijd maar vóór de pensioenleeftijd, daarover leest u in dit artikel.

PwC vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van relevante pensioenontwikkelingen.

Prinsjesdag: kabinet hoopt snel stappen te maken in hervorming pensioenstelsel

Het kabinet hoopt en vertrouwt erop dat samen met sociale partners op korte termijn stappen gezet kunnen worden om ons pensioenstelsel te hervormen. Dit blijkt uit de troonrede, de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kabinet wil het pensioenstelsel minder kwetsbaar maken voor veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente terwijl tegelijkertijd de sterke elementen van het huidige stelsel worden behouden. Zij herhaalt daarbij de vorige jaar in het Regeerakkoord opgenomen uitgangspunten voor het vernieuwde pensioenstelsel: collectieve uitvoering, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, behoud van de verplichtstelling, meer transparantie voor de deelnemers en afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit laatste betekent dat wordt overgestapt van een leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw naar een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Deelnemers krijgen een opbouw die past bij de ingelegde premie, hierdoor daalt de pensioenopbouw naarmate men ouder wordt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 aangeboden aan Tweede Kamer

Recent is het Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende maatregelen:

  • Degene die na 31 december 2015 minimaal met vijf jaar vervroegd met pensioen is gegaan, kan vanaf 2022 te maken krijgen met een (verdere) leeftijdsverhoging van de AOW en daardoor met een inkomensgat tot de latere AOW-ingangsdatum. Er komt daarom een extra keuzemogelijkheid voor de variabilisering van het reeds ingegane pensioen. De extra keuzemogelijkheid geldt óók voor vroeg-pensioneringen van vóór 1 januari 2016.
  • In de onderneming werkzame personen krijgen een informatierecht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen die zij redelijkerwijs nodig kunnen hebben voor de personeelsvergadering en voor zover die relevant is voor het collectief van de in de onderneming werkzame personen. Het gaat hierbij niet alleen om voorstellen tot vaststelling, wijziging of beëindiging van de pensioenregeling maar ook om elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Daarnaast krijgt de personeelsvertegenwoordiging een initiatiefrecht om het onderwerp ‘pensioen’ te agenderen voor overleg met de werkgever.

Voor een volledig overzicht van de maatregelen in het wetsvoorstel verwijzen wij u naar ons PwC Actueelbericht van 20 september jl.
 

Aantal actieve deelnemers bij premiepensioeninstellingen neemt toe

Uit cijfers van DNB blijkt dat het aantal actieve deelnemers bij premiepensioeninstellingen in een jaar tijd met bijna 21% is toegenomen, van circa 324.000 medio 2017 naar circa 391.000 medio 2018. Het aantal ‘slapers’ nam in die periode toe van circa 181.000 naar circa 259.000. Het belegd vermogen voor risico van de deelnemers bij premiepensioeninstellingen nam in een jaar tijd toe met 35% naar circa € 7,5 miljard. Deze stijging is wel aanmerkelijk lager dan in voorgaande jaren.

Meer keuzevrijheid bij pensioenuitkeringen is wenselijk

Bastiaan Starink, pensioenadviseur bij PwC en als gepromoveerd onderzoeker tevens verbonden aan de Universiteit van Tilburg, heeft samen met een aantal collega-onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en het Centraal Planbureau onderzoek gedaan naar de effecten van meer keuzevrijheid bij pensioenuitkeringen. Zij komen tot de conclusie dat Nederlanders gebaat zijn bij meer keuzevrijheid, zoals de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer op te nemen. Ervaringen uit andere landen leren volgens de onderzoekers dat de meeste mensen die geld uit hun pensioenvermogen halen, dit gebruiken om schulden af te lossen of een huis te kopen of verbouwen. Het volledige rapport treft u hier aan. Het kabinet doet momenteel ook onderzoek naar de mogelijkheden om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens te laten opnemen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst conform CAO van rechtswege op AOW-leeftijd, maar vóór pensioenleeftijd is toegestaan

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer op grond van een CAO van rechtswege op de AOW-leeftijd, maar vóór de pensioenleeftijd vormt geen verboden leeftijdsdiscriminatie, heeft de rechtbank besloten. De beëindiging van rechtswege vloeide voort uit de CAO die van toepassing was op de arbeidsovereenkomst. De werknemer was het niet eens met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en wilde in dienst blijven tot de pensioenleeftijd. De werkgever wilde hem echter geen nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden.

De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van verboden leeftijdsonderscheid. Verder beslist de rechtbank dat de werknemer in deze situatie geen recht heeft op een transitievergoeding. De werknemer kan ook geen aanspraak maken op een billijke vergoeding of smartengeld, omdat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van werkgever.
 

Contact

Bastiaan Starink

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 06

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 54

Volg ons