Overzicht pensioenactualiteiten 2018-02

06/07/18

PwC vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van relevante pensioenontwikkelingen. In dit overzicht brengen wij u onder meer op de hoogte van het samengaan van BeFrank en NN PPI en een tweetal uitspraken van de Rechtbank.

Heel kleine pensioenen vervallen, kleine pensioenen niet meer afgekocht

Heel kleine pensioenen van € 2 of minder bruto per jaar komen per 1 januari 2019 automatisch te vervallen. Dit wordt gedaan omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen verhoudingsgewijs erg hoog zijn. Mensen die een heel kleine pensioen willen behouden, dienen vóór 1 januari 2019 contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder om te vragen naar de eventuele mogelijkheden.

Kleine pensioenen van meer dan € 2 maar minder dan € 474,11 bruto per jaar mogen vanaf 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht door de pensioenuitvoerder. Zij mogen dus niet langer worden uitbetaald aan iemand die nog niet met pensioen is. Kleine pensioenen mogen door de pensioenuitvoerders wel samengevoegd worden door deze over te dragen naar de uitvoerder van de huidige pensioenregeling. Pensioenuitvoerders kunnen ervoor kiezen om hier geen gebruik van te maken. In dat geval blijft het kleine pensioen staan bij de pensioenuitvoerder waar het nu staat. Dit laatste is ook van toepassing op mensen die (tijdelijk) geen werkgever hebben of pensioen opbouwen, bijvoorbeeld door werkloosheid of vertrek naar het buitenland. Na vijf jaar mag de pensioenuitvoerder het kleine pensioen dan alsnog afkopen, mits het individu hiermee instemt. Zo niet, dan blijft het kleine pensioen staan waar het staat.

Rechtbank: werknemers maakten nadeel van pensioenwijzigingen niet aannemelijk

Rechtbank Midden-Nederland heeft in een feitelijke procedure beslist dat een werkgever in redelijkheid de pensioenregeling van een groep werknemers mocht wijzigen. De werknemers meenden door de wijzigingen minder pensioen op te bouwen, maar hebben dit volgens de Rechtbank niet aannemelijk kunnen maken of met berekeningen kunnen onderbouwen.

De Rechtbank overwoog onder meer dat pensioenregelingen vanwege hun lange looptijd te maken krijgen met veel gebeurtenissen van buitenaf - bijvoorbeeld wijzigingen in de structuur van de onderneming, verandering van maatschappelijke opvattingen, wijziging van wetgeving en economische en renteontwikkelingen - die aanleiding of noodzaak kunnen opleveren om de pensioenregeling te wijzigen. Naar het oordeel van de Rechtbank mochten de werknemers er dus niet op rekenen dat de pensioenregeling nooit gewijzigd zou worden.

De Rechtbank plaatste wel de kanttekening dat de werknemers een op zichzelf redelijke wijziging niet hoeven te accepteren als dat van hen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet gevergd kan worden. De argumenten van deze werkgever om de pensioenregeling te wijzigen waren de wens tot harmonisatie van alle pensioenregelingen, wijzigingen in de fiscale wetgeving en inwerkingtreding van de Pensioenwet;  de Rechtbank vond deze argumenten valide. Bovendien bleek uit berekeningen van de pensioenadviseur van de werkgever dat de wijzigingen geen grote gevolgen hadden voor het pensioenkapitaal dat beschikbaar zou komen op de pensioendatum. De schadeberekeningen waarmee de werknemers hun gestelde achteruitgang van de pensioenopbouw onderbouwden, waren volgens de Rechtbank gebaseerd op deels onjuiste uitgangspunten. De Rechtbank concludeerde dat geen sprake was van de door de werknemers veronderstelde achteruitgang in hun pensioenregeling en dat van hen in redelijkheid kon worden verlangd om in te stemmen met de wijzigingen.   

BeFrank en NN PPI samengevoegd

Per 1 juli 2018 zijn de premiepensioeninstellingen BeFrank en Nationale-Nederlanden PPI samengevoegd onder de naam BeFrank. BeFrank blijft dezelfde koers varen, op dezelfde locatie zitten en klanten blijven dezelfde contactpersoon houden. Essentie Pensioen van NN PPI wordt niet langer aangeboden. Bestaande klanten van Essentie Pensioen houden de huidige dienstverlening zolang de regeling loopt. Daarna ontvangen zij een passend voorstel van BeFrank.

Gemiddelde pensioenleeftijd gaat snel omhoog

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan stijgt snel. In 2017 is de gemiddelde pensioenleeftijd met vijf maanden gestegen naar 64 jaar en 10 maanden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde pensioenleeftijd lag in 2006 net onder de 61 jaar en stijgt sindsdien onder invloed van wet- en regelgeving die werknemers moeten stimuleren om langer door te werken, zoals de afschaffing van de VUT en de geleidelijke verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het aandeel werknemers dat vóór hun 65e met pensioen gaat is sindsdien drastisch gedaald van 88% in 2006 naar 38% in 2017.

Rechtbank: online accomodatieboekingsbedrijven verplicht bij bpf Reisbranche  

Rechtbank Midden-Nederland heeft in een feitelijke procedure beslist dat twee online accomodatieboekingsbedrijven verplicht zijn om zich aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (bpf Reisbranche).

De twee online boekingsbedrijven stellen consumenten via door hen geëxploiteerde websites in staat om accommodaties te zoeken en boeken in acht Europese landen. De boekingsbedrijven ontvangen alleen een service fee voor de boeking van een verblijf via hun website en geen vaste vergoedingen. De boekingsbedrijven zijn van mening dat een verplichte aansluiting bij bpf reisbranche niet aan de orde is. Zij stelden onder meer dat zij niet actief zijn in de reisbranche, niet aangemerkt kunnen worden als touroperator, zakenreisbureau, toeristisch reisbureau of reisagent en evenmin bemiddelen bij de totstandkoming van individuele overeenkomsten op het gebied van reizen. Bpf Reisbranche is van mening dat de online boekingsbedrijven wel onder de werkingssfeer vallen, aangezien zij bemiddelen bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen en in het bijzonder bij het sluiten van overeenkomsten tot verblijf. Hiermee voldoen beide bedrijven volgens bpf Reisbranche aan de definitie van reisagent in het Verplichtstellingsbesluit van het bpf Reisbranche. De Rechtbank oordeelt dat weldegelijk sprake is van bemiddelen, tussen accommodatie-aanbieders en accommodatie-zoekers, en deze activiteit wordt in het Verplichtstellingsbesluit aangemerkt als een activiteit van een (online) reisagent die tot verplichte aansluiting bij bpf Reisbranche leidt.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons