IORP II - Meer toegevoegde waarde uit sleutelfuncties

Vanaf 13 januari 2019 is de IORP-II richtlijn van kracht. Het onderwerp dat daarbij voor de meeste hoofdbrekens zorgt bij pensioenfondsbesturen is de inrichting van de sleutelfuncties – de risicobeheerfunctie, actuariële functie en de interne auditfunctie. De discussie richt zich vooral op het al dan niet verplicht toepassen van het Three Lines of Defence-model (3LoD-model) en de precieze taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfuncties. Dit is weliswaar een logisch gevolg van de opzet van de richtlijn en het feit dat het definitieve wetsvoorstel pas in het najaar in de Tweede Kamer wordt behandeld, maar hierdoor bestaat het gevaar dat pensioenfondsen te lang wachten met de daadwerkelijke invulling van de sleutelfuncties of te veel nadruk leggen op het volgen van de regels – vanuit de gedachte dat het moet in plaats vanuit een intrinsieke motivatie om tot een betere risicobeheersing te komen. Om dit te voorkomen gaat dit artikel in op de mogelijkheden voor de inrichting van de sleutelfuncties en wordt stilgestaan bij een aantal aandachtspunten voor een effectieve werking van de sleutelfuncties in de praktijk. 

Contact

Casper Lötgerink

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 26

Tim Bloklander

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 70

Volg ons