Gevolgen voor uw bedrijf door wijziging fiscale eenheid vanwege spoedmaatregelen

06/06/18

Maakt u gebruik van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? Dan hebben de voorgestelde wijzigingen in deze regeling mogelijk grote gevolgen voor uw bedrijf. Fiscale eenheden kunnen namelijk niet langer aanspraak maken op bepaalde voordelen van het fiscale eenheidsregime. De wetgever past op onderdelen de vennootschaps- en dividendbelasting aan, met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 [ NB terugwerkende kracht is later beperkt tot 1 januari 2018 ]. Aanleiding van deze wijziging is een arrest van het HvJ EU.

 

Wat betekent dit voor u?

De impact is mogelijk bijzonder groot. Door de voorgestelde wijzigingen gelden tussen de vennootschappen die zijn gevoegd in een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting voortaan ook de renteaftrekbeperkingen tegen winstdrainage en bij bovenmatige deelnemingsrente. Daarnaast zullen de beperkingen bij verliesverrekening van toepassing worden als er een wijziging van het uiteindelijke aandeelhoudersbelang is en zal binnen fiscale eenheid de regeling voor deelnemingen worden toegepast. Ten slotte wordt ook in de dividendbelasting een aanpassing doorgevoerd. Wel blijft de mogelijkheid in stand van het kunnen salderen van winsten en verliezen binnen de fiscale eenheid en kan de gehele fiscale eenheid gezamenlijk één aangifte blijven indienen. Het is raadzaam om zo snel mogelijk een analyse van uw eigen positie te (laten) maken.

 

Terugwerkende kracht

De maatregelen waren al eerder aangekondigd onder de noemer ‘spoedreparatiemaatregelen’. Toen werd de strekking van de maatregelen toegelicht, nu maakt het wetsvoorstel bekend hoe deze maatregelen worden vormgegeven. Bijna alle maatregelen in de wet zullen terugwerken tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, het moment van de bekendmaking van de spoedreparatiemaatregelen [ NB de terugwerkende kracht is beperkt tot 1 januari 2018, met een Nota van wijziging ]. De voorgestelde wetgeving heeft dus niet alleen werking naar de toekomst. Overigens moet het Nederlandse parlement het wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren.

 

Achtergrond wetswijziging

Met het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kunnen Nederlandse vennootschappen bepaalde ‘voordelen’ genieten omdat de belasting wordt geheven alsof zij één belastingplichtige zijn. Onderlinge transacties en verhoudingen worden daarom grotendeels buiten beschouwing gelaten, zodat deze transacties en verhoudingen ook geen belastingheffing kunnen veroorzaken.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in februari 2018 bepaald dat de ‘per-elementbenadering’ geldt voor de Nederlandse fiscale eenheid. Dit houdt in dat bepaalde voordelen die voor Nederlandse vennootschappen zijn te behalen met het vormen van een fiscale eenheid, ook beschikbaar moeten zijn voor vergelijkbare EU situaties waarbij geen fiscale eenheid mogelijk is omdat een van de maatschappijen niet in Nederland is gevestigd. De wetgever past het fiscale eenheidsregime nu aan, waardoor ook in binnenlandse situaties specifieke voordelen van het fiscale eenheidsregime worden onthouden aan Nederlandse vennootschappen. Daarmee zijn binnenlandse en buitenlandse situaties weer gelijk getrokken.

 

Verdere toekomst

Het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft aangekondigd het nu gewijzigde fiscale eenheidsregime over enkele jaren aan te willen passen naar een toekomstbestendige concernregeling. Voor de technische invulling van deze nieuwe concernregeling zal het Ministerie van Financiën in gesprek gaan met het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap. Dit nieuwe regime wordt pas over enkele jaren verwacht.

Webinar

Tijdens ons Engelstalig webinar bespreken we de gevolgen van het wetsvoorstel. U kunt het webinar hier terugkijken.

 

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons