Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Fiscaal overgangsrecht bij no deal-Brexit bekendgemaakt

12/03/19

Op vrijdag 8 maart 2019 is een conceptbesluit verschenen met daarin fiscaal overgangsrecht voor het geval dat het Verenigd Koninkrijk op vrijdag 29 maart 2019 de EU verlaat zonder akkoord. Het overgangsrecht heeft als doel om acute fiscale gevolgen en administratieve lasten voor het bedrijfsleven te voorkomen en tegelijkertijd de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst te beperken.

Het conceptbesluit bevat een algemene goedkeuring en een aantal specifieke goedkeuringen. Het beleidsbesluit zal worden vastgesteld en gepubliceerd zodra min of meer duidelijk is dat de terugtrekking van het VK plaatsvindt op vrijdag 29 maart 2019 zonder dat er een terugtrekkingsovereenkomst is gesloten. De staatssecretaris verwacht dat dit publicatiemoment valt op donderdag 28 maart 2019.

Algemene goedkeuring

De algemene goedkeuring houdt in dat voor het belastingjaar 2019 wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk nog deel uitmaakt van de EU. Dit geldt ook voor lopende boekjaren die vóór 30 maart 2019 aanvangen. Deze algemene goedkeuring heeft betrekking op de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de afdrachtvermindering loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, de vennootschapsbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. We geven een aantal voorbeelden.

Inkomstenbelasting

Met de algemene goedkeuring kunnen inwoners van het VK voor het gehele belastingjaar 2019 kwalificerende buitenlands belastingplichtige blijven waardoor zij nog in aanmerking komen voor eventuele persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting en voor het belastingdeel van de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting.

Loonbelasting

Door de terugtrekking uit de EU worden burgers uit het VK (en hun familieleden) die in Nederland wonen en/of werken in beginsel vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet. Dit brengt in principe identificatieplicht en toepassing van het zogenoemde anoniementarief met zich mee. Om dit te voorkomen geldt een overgangsperiode van 15 maanden na de uittredingsdatum (dus tot en met 29 juni 2020) waarin het VK wordt geacht nog deel uit te maken van de EU voor dergelijke werknemers. Deze verlenging tot 15 maanden is een uitzondering van de algemene goedkeuring.

De goedkeuringen voor de Wet LB en Wet IB gelden uitsluitend voor de belastingheffing en niet voor de heffing van de premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Let hier dus op bij het doen van een aangifte voor 2019.

Vennootschapsbelasting

Bij een no deal zou per 30 maart 2019 de deelnemingsvrijstelling vervallen indien een Nederlandse besloten vennootschap een belang aanhoudt in een in het VK gevestigde vennootschap en dit belang ten minste 5% van de stemrechten vertegenwoordigt, maar geen 5% van het nominaal gestorte kapitaal. De algemene goedkeuring regelt dat de deelnemingsvrijstelling pas vervalt na afloop van het boekjaar in plaats van in de loop van het boekjaar. Ook bij fiscale eenheden met een top- of tussenmaatschappij in het VK (de zuster- en Papillon-fiscale eenheden) die door terugtrekking van het VK zouden eindigen, kan de algemene goedkeuring ervoor zorgen dat de verbreking van de fiscale eenheid samenvalt met het moment van het einde van het boekjaar. Zodoende worden veel administratieve lasten voorkomen.

Algemene wet inzake rijksbelastingen

De algemene goedkeuring voor de AWR is hoofdzakelijk van belang voor de onderworpenheidsfictie. Indien het VK geen EU-lidstaat meer is, wordt niet langer voldaan aan de onderworpenheidsfictie en hiermee de voorwaarden voor de voorkoming van dubbele belasting. Door de algemene goedkeuring wordt het VK tot en met 31 december 2019 beschouwt als een EU-lidstaat waardoor aan de voorwaarde van de onderworpenheidsfictie voor het eenzijdig voorkomen van dubbele belasting wordt voldaan.

Specifieke goedkeuringen

Specifieke goedkeuringen zijn opgesteld voor onder andere de BPM en de Invorderingswet. Voor de omzetbelasting en douane/accijnsregelgeving is nog geen specifiek nationaal overgangsrecht vastgesteld, dit wordt op een later tijdstip verwacht. Medio maart komt de Europese Commissie met guidelines voor goederen die rond het tijdstip van de terugtrekking van het VK uit de EU onderweg zijn van of naar het VK. Op basis hiervan zal het conceptbesluit worden aangevuld.

Wat betekent dit voor u?

Voor veel situaties zult u fiscaal kunnen handelen alsof het VK gedurende 2019 nog lid is van de EU. Neem contact op met uw PwC-adviseur om te bespreken wat deze goedkeuringen specifiek voor u betekenen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de Brexit pagina op onze website.

Contact

Jan-Willem Thoen

Jan-Willem Thoen

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 002 95 71

Claudia Buysing Damsté

Claudia Buysing Damsté

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 103 04 63

Volg ons