Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Box 3: nog steeds geen duidelijkheid of teveel belasting is geheven

06/05/20

Het is uitstel troef wat betreft de box 3-ontwikkelingen. De box 3 belastingheffing wordt al jaren betwist en nog steeds is niet definitief duidelijk of met het oude systeem (dat gold in 2013 tot en met 2016) en het nieuwe systeem (vanaf 2017) te veel belasting is en wordt geheven.

Het Kabinet heeft meer tijd nodig om te bepalen of te veel belasting is geheven over vermogen in box 3 in 2013 tot en met 2016 en of belastingplichtigen daarmee recht hebben op compensatie. Zij streeft nu naar een Kabinetsreactie hierover in het najaar van 2020. Daardoor wordt ook het aangekondigde wetsvoorstel voor wijziging van box 3 uitgesteld. Eerder was de indiening daarvan toegezegd vóór het zomerreces, het is niet bekend wanneer het nu verschijnt.

Daarnaast wijst de staatssecretaris bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) over 2019 aan als ‘massaal bezwaar’.

box 3: nog steeds geen duidelijkheid of teveel belasting is geheven

Wat betekent dit voor u?

Wat dit concreet betekent voor uw box 3 belastingheffing moet worden afgewacht. Zowel voor het box 3-regime met één forfaitair rendement van 4 procent, in de jaren 2013 tot en met 2016, als voor het gestaffelde box 3-regime in de jaren 2017 tot en met 2019. Ook kunnen we alleen maar afwachten hoe de toekomstige box 3-heffing er uit zal gaan zien en of dat wordt zoals eerder aangekondigd, zie ook het Belastingnieuwsbericht ‘Aanpassing box 3’.

Als u het niet eens bent met de berekening van uw box 3-heffing over het belastingjaar 2019, moet u - net als voor belastingjaren 2017 en 2018 - individueel en tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Anders dan voor bezwaren tegen de box 3-heffing tot en met de belastingjaren 2016 moet u zelf bezwaar indienen om aan te sluiten bij de massaal bezwaarprocedure. Lees hierover ook ons Belastingnieuwsbericht ‘Niet eens met uw box 3-heffing 2017? Gebruik het model-bezwaarschrift van PwC’. Zorg dat u op tijd bezwaar maakt nadat u een (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2019 ontvangt. U heeft daar 6 weken de tijd voor.

Uitstel Kabinetsreactie & wetsvoorstel box 3

In een Kamerbrief stuurt de staatssecretaris het advies van drie onafhankelijk deskundigen over vermogensrendementsheffing in box 3 voor de jaren 2013 tot en met 2016 aan de Kamer en geeft zij aan te streven naar een Kabinetsreactie in het najaar.

De deskundigen concluderen in hun advies dat als 'het nominaal zonder (veel) risico’s gemiddeld haalbare rendement in een van de jaren in de periode 2013 tot en met 2016 volgens berekeningen van het CPB onder de 1,2% uitkomt' belastingplichtigen compensatie verdienen. Dat advies ligt in lijn met de eerdere conclusie van de parlementair advocaat. Het CPB geeft op haar beurt aan dat de juridische context niet eenduidig is ten aanzien van welke cijfers voor elke categorie gebruikt dienen te worden voor de berekeningswijze van het gemiddeld haalbare rendement.

In haar onderzoek presenteert het CPB aan de hand van de juridische uitgangspunten en de cijfers die in de rechtszaken zijn ingebracht voor elke vermogenscategorie meerdere alternatieven voor de relevante rendementen. Het CPB stelt zich op het standpunt dat het niet aan hen is om te oordelen welke van deze alternatieven moeten worden gebruikt. Het CPB geeft daarom aan het ‘zonder (veel) risico gemiddeld haalbare rendement’ voor de drie categorieën samen niet te kunnen geven.

Later indienen wetsvoorstel wijziging box 3

In het verlengde van het uitstel van de Kabinetsreactie, geeft de staatssecretaris aan voor het zomerreces de Kamer te informeren over de stand van zaken van de aangekondigde aanpassing van box 3. Dat betekent dat het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3 nog weer later wordt ingediend, in ieder geval niet voor het zomerreces zoals eerder gepland.

Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over 2019

De staatssecretaris heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2019 aangewezen als massaal bezwaar.

Let op: om aan te sluiten bij de massaal bezwaarprocedure moet (voor) een belastingplichtige wel bezwaar worden ingediend. Dit is anders dan bij de bezwaren over de belastingjaren tot en met 2016, waarbij iedereen automatisch meedeed.


Bronnen:

Contact

Jan Nieuwenhuizen

Jan Nieuwenhuizen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 009 60 77

Volg ons