Lage btw-tarief eindelijk ook voor digitale publicaties mogelijk

02/10/18

De vraag of het verlaagde btw-tarief ook van toepassing is op digitale boeken is al vaak in het nieuws geweest. Op 2 oktober 2018 is in Brussel een politiek akkoord bereikt tussen de lidstaten waardoor het binnenkort mogelijk wordt het verlaagde btw-tarief in te voeren voor elektronische publicaties. Hierdoor ontstaat (eindelijk) een gelijk speelveld voor fysieke en elektronische publicaties.

Nederland is al langer voorstander van aanpassing van de regelgeving. We verwachten dat het kabinet, kort nadat het Europese voorstel is aangenomen, komt met een voorstel om de Nederlandse regelgeving op dit punt aan te passen.

 

Huidige regelgeving

Volgens de huidige btw-regelgeving geldt voor fysieke publicaties (boeken, kranten en tijdschriften) het verlaagde btw-tarief van 6% (per 1 januari 2019 wordt dat 9%) en voor elektronische publicaties het reguliere tarief van 21%.

Na inbreukprocedures van de Europese Commissie tegen Luxemburg en Frankrijk werd in 2017 nog eens door het Europese Hof bevestigd (RPO, HvJ EU, 7 maart 2017, C-390/15) dat het tariefonderscheid tussen fysieke en elektronische boeken op basis van de huidige regelgeving geen strijd oplevert met het gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in de Europese regelgeving.

 


 

Aanpassing Europese regelgeving

Op 2 oktober 2018 is er in Europa overeenstemming bereikt over een voorstel waarbij de lidstaten het verlaagde btw‑tarief kunnen gaan toepassen op elektronische publicaties.

Op dit moment staat Nederland alleen voor boeken, tijdschriften en dagbladen een verlaagd btw-tarief toe.

Met het voorstel wordt het voor de lidstaten mogelijk voor zowel de levering, als de uitlening door bibliotheken, een verlaagd btw-tarief in te voeren voor alle boeken, kranten en tijdschriften (met inbegrip van brochures, folders en soortgelijk drukwerk, kinderboeken, prenten-, teken- en kleurboeken, gedrukte of geschreven muziekpartituren en kaarten) ongeacht of deze op fysieke of elektronische wijze worden aangeboden. Het mag daarbij niet gaan om publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal bevatten en de publicatie mag ook niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit muziek of video.

Ingangsdatum

Het persbericht geeft aan dat de richtlijn zonder verdere bespreking zal worden aangenomen zodra de tekst in alle officiële talen definitief is vastgesteld. Een exacte datum wordt niet gegeven. Normaal gezien zal dit proces één à twee maanden vergen.

 

Standpunt Nederland

Nederland heeft eerder aangedrongen op een gelijke behandeling tussen elektronische publicaties enerzijds en fysieke publicaties anderzijds en heeft teleurstelling geuit toen het in juni 2017 niet lukte om een akkoord te bereiken. In 2018 stond het verlaagde btw-tarief voor elektronische publicaties zelfs al in potlood in het Belastingplan.

We verwachten dan ook dat Nederland snel na de aanname van het Europese voorstel, de Nederlandse regelgeving op dit punt zal aanpassen.

Wel heeft het Ministerie laten weten dat invoering, na het officiële akkoord in Europa, minimaal drie maanden zal duren en dat financiële dekking voor een wetswijziging gevonden moet worden.

Contact

Herman van Kesteren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 63

Bart van der Stoep

Senior Manager

Tel: +31 (0)88 792 32 53

Volg ons