EU staat landen met hoge btw-fraude verlegging toe

04/10/18

Op 2 oktober 2018 heeft de Europese Raad politieke overeenstemming bereikt over de tekst van het richtlijnvoorstel voor een tijdelijke invoering van een algemene verleggingsregeling voor binnenlandse leveringen van goederen en diensten.

Met de acceptatie van dit voorstel kunnen de lidstaten waar de btw-fraude bovengemiddeld hoog is ten opzichte van de totale btw-opbrengst, een extra instrument krijgen om btw-carrouselfraude beter te bestrijden. Deze lidstaten mogen, onder strikte voorwaarden, een algemene verleggingsregeling invoeren voor binnenlandse goederen- en dienstentransacties die een bepaalde drempel per transactie te boven gaan. De maatregel mag worden toegepast tot 30 juni 2022.

Achtergrond

Inzet van dit richtlijnvoorstel is de lidstaten die het zwaarst worden getroffen door btw-fraude, met deze maatregel te ondersteunen in de strijd tegen btw-carrouselfraude in afwachting van een nieuw en definitief btw-stelsel.

Impact voorstel

Gezien de vereisten waaraan de lidstaat moet voldoen om in aanmerking te komen voor de richtlijn, lijkt het erop dat er slechts één of twee lidstaten in aanmerking komen (Tsjechië en Slowakije). De impact van het voorstel is dan ook beperkt tot ondernemingen die in die landen binnenlandse leveringen en diensten verrichten.

 

Huidige Europese regelgeving

Onder de huidige btw-richtlijn bestaat er al een mogelijkheid een btw-verlegging in te voeren, maar dit is slechts een beperkte regeling. De huidige regeling kan alleen door een lidstaat worden gebruikt na goedkeuring door de Raad. Verder is de toepassing ingeperkt tot een vooraf bepaalde lijst met goederen en sectoren.

Verlegging houdt in dat btw-afdracht op een transactie alleen de verantwoordelijkheid is van de afnemer terwijl de ondernemer die de levering of dienst verricht geen btw aan zijn afnemer in rekening mag brengen.

 

Aanpassing Europese regelgeving

Door dit voorstel tot wijziging krijgen lidstaten die bovengemiddeld worden getroffen door btw-fraude, de mogelijkheid tijdelijk een algemene verleggingsregeling (GRCM: generalised reverse charge mechanism) in te voeren die geldt voor alle sectoren.

De algemene verleggingsregeling kan alleen worden gebruikt voor binnenlandse leveringen van goederen en diensten die de drempel van 17.500 EUR per transactie overschrijden.

Introductie van GRCM staat alleen open voor lidstaten die voldoen aan bepaalde vereisten, onder meer dat de ‘eigen’ btw-kloof (VAT-gap) meer dan 5% boven de mediaan van de Europese btw-kloof uitkomt en het totaal van die ‘eigen’ btw-kloof voor meer dan 25% bestaat uit carrouselfraude. Invoering kan alleen na verzoek aan en goedkeuring door de Europese Commissie onder strikte voorwaarden.

 

 

De lidstaat die GRCM toepast moet een passende en effectieve elektronische rapportage procedure hebben om nieuwe vormen van btw-fraude zoals kunstmatige opsplitsing van transacties te voorkomen. Een lidstaat zal bijvoorbeeld ook namen van personen en bestuurders van rechtspersonen door moeten geven wanneer een lokale btw-registratie na introductie van GRCM is beëindigd en ook wanneer een lokale btw-aangifte twee achtereenvolgende periodes niet is ingediend. Belastingplichtigen die als afnemer de verlegging toepassen zullen worden geconfronteerd met verzwaring van de administratieve lasten (ondere andere rapportage).  

Ingangsdatum

Na uitwerking van alle taalversies zal het voorstel naar verwachting zonder verdere bespreking door de Europese Raad worden aangenomen.

 

Contact

Herman van Kesteren

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 63

Volg ons