Evaluatie 30%-regeling: doeltreffend en doelmatig

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het rapport met een evaluatie van de 30%-regeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Een volgend kabinet zal hier opvolging aan geven.

Aanleiding

De Algemene Rekenkamer heeft vorig jaar geadviseerd om de effecten en de doelmatigheid van de 30%-regeling periodiek te onderzoeken en de Tweede Kamer te informeren over het financieel belang van de regeling. Daarnaast heeft de Tweede Kamer vorig jaar een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om de noodzaak van de regeling te heroverwegen.

Evaluatierapport

Uit het rapport komt naar voren dat de 30%-regeling een doeltreffende en doelmatige regeling is. Voor de Belastingdienst is de regeling eenvoudig uit te voeren. Op basis van de evaluatie lijkt afschaffing van de 30%-regeling niet wenselijk. Wel worden aanpassingen aangedragen om de 30%-regeling en het forfait nog doeltreffender, doelmatiger en passender te maken. De voorgestelde aanpassingen zijn:

  • de looptijd verkorten van acht naar vijf of zes jaar;
  • het vergroten van de 150 kilometer grens; en
  • het verlagen van het 30%-forfait voor inkomens boven de 100.000 euro.

Verder geven de onderzoekers aan om te kijken naar de reikwijdte van de extraterritoriale kosten. Vooral het feit dat de hogere kosten van levensonderhoud in Nederland wel worden meegenomen, maar er geen rekening wordt gehouden met het hogere inkomen in Nederland vinden ze opmerkelijk. 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Het standpunt van het kabinet met betrekking tot de 30%-regeling zal door het volgende kabinet worden opgesteld. Naar aanleiding daarvan is het mogelijk dat de 30%-regeling in de toekomst wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan de voorgestelde aanpassingen uit het evaluatierapport. Als er verdere ontwikkelingen rondom de 30%-regeling zijn, dan houden wij u daarvan op de hoogte via PwC Actueel. 

Achtergrond 30%-regeling

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten aan bepaalde werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De werkgever mag bij fictie maximaal 30% van het loon aanwijzen als onbelaste vergoeding ter compensatie voor de extraterritoriale kosten die de werknemer maakt. Dit is onafhankelijk van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. De regeling heeft als doelstellingen om schaarse en deskundige werknemers aan te trekken, het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk en competitief te houden en de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers te verminderen.

Contact

Wilt u meer weten over de evaluatie van de 30%-regeling of beloning en belasting van uw buitenlands personeel? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur of met Niek Schipper (tel: 088 792 66 70).

Bron: Ministerie van Financiën, Aanbiedingsbrief bij evaluatie 30%-regeling, 13 juni 2017.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons