Solvency II in het kort

Solvency II is het nieuwe toezichtregime voor (her)verzekeraars in Europa en legt geheel nieuwe en verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages. De invoering betekent grote veranderingen voor verzekeraars door de complexiteit van de berekeningen en focus op bedrijfsbreed risicomanagement.

Solvency II is gevormd rondom drie "pijlers".

Pijlers Solvency II

  • Pillar 1 schrijft voor - zowel kwantitatief als kwalitatief - hoe de balans moet worden opgesteld, inclusief technische voorzieningen en aanwezig kapitaal. Verzekeraars moeten een Solvency Capital Requirement (de kapitaalseis) en een Minimum Capital Requirement (een minimale kapitaalseis) berekenen. Pillar 1 beslaat alle eisen hiervoor.
  • Pillar 2 vereist van verzekeraars een "system of governance" inclusief interne organisatie en sleutelposities binnen het bedrijf, een riskmanagement systeem en een eigen risico identificatie en kwantificatie door middel van het Own Risk and Solvency Assessment.
  • Onder Pillar 3 wordt het nieuwe rapportage kader geintroduceerd. Een publieke rapportage wordt ingevoerd (de Solvency and Financial Condition Report of SCFR) met daarnaast een rapportage aan de toezichthouder (de Regular Supervisory Report of RSR). Verder dient er een ORSA rapport opgesteld te worden en worden reguliere kwantitatieve informatie opgevraagd (Quantitative Reporting Templates of QRT's).

De Solvency II wetgeving vervangt de huidige wetgeving naar verwachting per 1 januari 2016.

Impact op bedrijfsvoering

Solvency II heeft een grote en directe invloed op hoe (her)verzekeraars hun processen en activiteiten moeten inrichten. Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal van deze elementen.

  • Marktconsistente balanswaardering: als basis voor het aanwezig vermogen en de kapitaalsberekening.
  • Kapitaalseisen op basis van risico’s: in plaats van een eenvoudige formule op basis van premie, schade en/of voorzieningen wordt de kapitaalseis onder Solvency II opgebouwd op basis van het daadwerkelijke risicoprofiel van de onderneming. De kapitaalseis mag zowel volgens het Standaardmodel als ook volgens een (vooraf door de toezichthouder goedgekeurd) intern model bepaald worden.
  • Inbedding in de organisatie: verzekeraars moeten laten zien dat de uitkomst van de kapitaalmodellen invloed hebben op de bedrijfsvoering zoals de prijsstelling, kapitaal allocatie, herverzekeringsbeleid en de aansturing van de onderneming in het algemeen via bijvoorbeeld het beloningsbeleid. Mede hierdoor raakt de wetgeving direct alle disciplines binnen de verzekeraar.
  • Governance en organisatie: Solvency II is meer dan een model en stelt eisen aan bepaalde  functies binnen de onderneming die minimaal aanwezig moeten zijn. Verder moeten alle belangrijke processen en controls goed ingeregeld en gedocumenteerd zijn.
  • Rapportage en verantwoording: de verzekeraar moet jaarlijks openheid geven over haar solvabiliteitspositie en financiële conditie op een Solvency II basis. Dit beslaat onder meer het risicoprofiel, governance aspecten, aard en prestatie van de business en aanpak van kapitaal management verstaan. Verzekeraars zullen ervoor moeten zorgen dat de boodschap die hiermee uitgezonden wordt overeenkomt met die zij in andere publieke rapportages uitsturen.