PwC’s visie op horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht meer dan alleen 'goede relatie met de fiscus'

Bij horizontaal toezicht controleert de Belastingdienst op innovatieve wijze of organisaties hun fiscale verplichtingen nakomen. Dit kan leiden tot forse voordelen voor alle betrokken partijen. PwC ondersteunt het concept van harte. Maar niet zonder meer.

Basisvoorwaarden horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is gebaseerd op transparantie en wederzijds vertrouwen. Belastingdienst en belastingplichtige organisatie gaan op een respectvolle en open manier met elkaar om.

Functionerend Tax Control Framework vereist

Een voorwaarde voor succesvol horizontaal toezicht is dat de belastingplichtige beschikt over voldoende beheersmaatregelen om een juiste fiscale aangifte te doen. Er is sprake van een werkend ‘Tax Control Framework'. Daarnaast moet de belastingplichtige proactief omvangrijke (materiële) fiscale zaken melden aan de Belastingdienst.

Lagere kosten door horizontaal toezicht

De Belastingdienst op zijn beurt handelt fiscale zaken sneller af en voert geen uitvoerige boekencontroles meer uit. Want waarom controleren wat al goed gecontroleerd is? Dit scheelt de fiscus flink aan kosten en ondernemingen zijn geen tijd en geld kwijt aan langdurige boekencontroles zonder toegevoegde waarde.

Mogelijke risico’s

PwC is een warm voorstander van horizontaal toezicht. Maar alleen als alle randvoorwaarden op orde zijn. Zo is tot op heden onduidelijk wanneer de Belastingdienst meent dat er sprake is van een goed functionerend Tax Control Framework. Dat brengt risico’s met zich mee. Wanneer de Belastingdienst geen eenduidige manier van meten heeft, bestaat de kans op ongelijke behandeling of het wekken van onjuiste verwachtingen over en weer.

Tax Management Maturity Model

Om in dit risico te voorzien, ontwierp PwC samen met Nyenrode Business Universiteit het ‘Tax Management Maturity Model’. Met dit instrument kan eenvoudig de kwaliteit van de fiscale risicobeheersing worden gemeten. Ook helpt het model bij het helder communiceren hierover en bij het doorvoeren van eventuele verbeterpunten.

Horizontaal toezicht geen bijzaak

PwC is van mening dat horizontaal toezicht niet iets is 'wat je er even bij doet'. Het is een traject dat zorgvuldig moet worden doorlopen en dat wederzijdse verplichtingen schept tussen Belastingdienst en belastingplichtige onderneming.

Deskundig extern advies over horizontaal toezicht

PwC adviseert ondernemingen en Belastingdienst om tijdens verkennende gesprekken over horizontaal toezicht de hulp in te roepen van externe deskundigen. Dit zorgt voor een efficiënt en transparant verloop van het traject waarbij van het begin af aan helder is wat de partijen van elkaar mogen verwachten. Vanzelfsprekend staan wij u hierbij graag terzijde.