Total Impact Measurement and Management

Duurzame besluitvorming versterken met Total Impact Measurement and Management (TIMM)

TIMM ondersteunt organisaties in een steeds complexer wordende wereld, waarin het belang steeds groter wordt om de relevante informatie te onderscheiden voor het toekomstig succes van de organisatie. Het lange termijn succes van de organisatie wordt daarbij in toenemende mate verbonden aan de impact die de organisatie heeft op de maatschappij. Stakeholders staan voor een groot deel buiten de organisatie en verwachten transparantie over genomen beslissingen en de daarbij behorende resultaten. Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met strategische en operationele beslissingen, die een significante impact op de maatschappij hebben. De impact die een organisatie heeft komt in veel gevallen te laat in beeld. Gevolg is dat mitigerende acties reactionair overkomen. Dit kan de organisatie in een slecht daglicht zetten.

Men worstelt in organisaties met de vragen zoals:

 • wat is de impact van mijn organisatie op de maatschappij?
 • lopen we onvoorziene risico’s, en hoe kunnen we er het beste mee omgaan?
 • hoe kunnen we negatieve impact verkleinen en positieve impact vergroten?
 • waar moeten we onze innovatie op focusen?   

TIMM geeft management de mogelijkheid om strategieën te vergelijken en effectiever (investerings)beslissingen te nemen, gebaseerd op kwantitatieve data.  Op deze manier kunt u proactief de lange termijn resultaten van uw organisatie verbeteren.

TIMM als basis voor relevante managementinformatie

TIMM ondersteunt bedrijven bij het vergelijken van complexe vraagstukken en bij het concretiseren van voor- en nadelen van alternatieven. TIMM maakt het mogelijk om niet alleen de materiele economische, maar ook sociale, milieu- en belasting-gerelateerde effecten te identificeren, te kwantificeren en te monetariseren. Wij gebruiken daarbij beproefde en innovatieve methoden en kijken zowel achteruit- door te meten—als vooruit—gericht op het maken van betere beslissingen.

U kunt uw totale impact beïnvloeden door andere, betere keuzes te maken. Eén van de tools die wij gebruiken om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken is Sustainable Business Modeling.

TIMM is holistisch en meet totale impact om optimalisatie mogelijk te maken:

Holistisch

Sociale aspecten
Het meten en evalueren van de consequenties van bedrijfsactiviteiten op sociale aspecten die voor uw organisatie relevant zijn, zoals bijvoorbeeld gezondheid of onderwijs.

Milieu aspecten
De impact op het milieu door bijvoorbeeld de uitstoot, land, water en het verbruik van (andere) natuurlijke bronnen te meten. 

Fiscale aspecten
Het identificeren en meten van de belasting impact van organisaties kan met behulp van Total Tax Contribution Methodology en Country by Country Reporting.

Economische aspecten
Inzichtelijk maken wat de impact van bedrijfsactiviteiten in bepaalde economische gebieden is wat de veranderingen in economische groei en gerelateerde veranderingen in onder andere werkgelegenheid en de financiële impact voor de maatschappij zijn.

Uitkomsten en impact

Uitkomsten zijn de directe en indirecte effecten van de organisatie, geïnterpreteerd in het licht van de organisatiestrategie en stakeholder verwachtingen. Impact geeft aan wat de uitkomsten betekenen voor de maatschappij, gelet op welk deel van de  uitkomsten aan de organisatie kan worden toegerekend.

Monetariseer

Monetariseren is in feite niets meer dan een prijskaartje hangen aan de ‘niet-financiële’ impact van een organisatie, zodat deze impact ook in financiële termen kan worden uitgedrukt. Bijvoorbeeld, als een organisatie 200 banen oplevert, kan worden berekend hoeveel dit oplevert in termen van een hoger inkomen, verhoogde consumptie, meer belastingopbrengsten enzovoort. In een arme omgeving zou dit ook kunnen leiden tot beter onderwijs voor kinderen en een beter toekomstperspectief voor familieleden. Ook deze effecten kunnen in geld worden uitgedrukt. Monetariseren maakt het mogleijk om kwalitatief verschillende impacts met elkaar te vergelijken en daardoor goed geïnformeerde keuzes te maken. Bijvoorbeeld: oliemaatschappijen komen vaak onder vuur vanwege de milieuschade die zij veroorzaken in de gebieden waar ze actief zijn. Tegelijkertijd creëren ze banen. Het ene effect is positief, het andere negatief, maar welk weegt nu het zwaarst? En hoe weegt dit op tegen de winst die ze maken? Monetariseren maakt vergelijkingen mogelijk, zonder de effecten tegen elkaar weg te strepen.

Optimaliseer

Door het koppelen van een euroteken aan de maatschappelijke waarde, kan de organisatie beter bepalen hoe zij de negatieve impact kan beperken en de positieve impact kan vergroten om zodoende meer waarde te creëren. Dit leidt tot betere beslissingen door zowel management als beleggers. Uit de ervaringen van koplopers blijkt dat ze beter in staat zijn hun strategie te bepalen, risico’s te beheersen en beleids- en procesverbeteringen door te voeren. Ook zijn ze in staat om beter te communiceren met beleggers in hun verslaglegging.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Wij bieden u een solide fundament voor effectieve beslissingen en maakt inherente risico’s inzichtelijk en beheersbaar met behulp van TIMM.
 • We ondersteunen u in het vinden van nieuwe business opportunities.
 • TIMM is cruciaal voor het geïntegreerd rapporteren van financiële en niet financiële informatie.
 • We raken de kern van besluitneming en stellen ‘good growth’ en een duurzame waardecreatie centraal.
 • Het maakt risico’s in de keten zichtbaar en beheersbaar.
 • TIMM faciliteert een gesprek met belanghebbenden aan de hand van betekenisvolle data.
 • TIMM biedt meer transparantie en relevantie voor de stakeholders.
 • We helpen met risicoreductie voor de investeerders en aandeelhouders.

TIMM is toepasbaar op verschillende niveaus binnen de organisatie, voor een specifiek product, organisatieonderdeel of voor de organisatie als geheel. Onderstaande aspecten zijn illustratief en worden ingevuld op basis van welke onderwerpen u en uw stakeholders het meest belangrijk vinden.

Aspecten TIMM

Hoe werkt het in de praktijk?

Afwegen van strategische alternatieven met behulp van TIMM

Onderstaand voorbeeld geeft een indruk hoe u TIMM in de praktijk kunt toepassen.  Het management van een brouwerij in Afrika heeft de keuze tussen het importeren en het lokaal verbouwen van gerst. TIMM geeft de impact van beide alternatieven weer. Elk balkje representeert een positieve (groen) of negatieve (rood) impact. Wat zou u doen?

Hoe werkt het in de praktijk?

Om te zien welke beslissing anderen hebben genomen, klik hier.

Een uitgebreide vergelijking van de voor- en nadelen van beide alternatieven is te vinden onze publicatie Measuring and managing total impact: A new language for business decisions terug te vinden.