Treasurynetwerk in de zorg (cure)

Twitter LinkedIn Facebook

Een veranderende uitdaging

Nu de wijzigingen in de gezondheidszorg en de bekostiging in een hoog tempo op elkaar volgen, neemt het belang van de treasuryfunctie steeds meer toe. Tot voor kort bestond de uitdaging vooral uit het optimaliseren van de rentenormeringsbalans. Tegenwoordig gaat het steeds meer om het goed kunnen voorspellen, beheersen en optimaliseren van kasstromen en alles wat daarmee samenhangt, zoals het beheersen van het prijsrisico op de rente als gevolg van de verschillende wijzigingen in de bekostiging. Businesscases die de financierbaarheid moeten onderbouwen en de wijze waarop daarin de rente en afschrijving worden gecalculeerd, worden steeds belangrijker. Bankiers staan onder druk van de toenemende solvabiliteitseisen als gevolg van de kredietcrisis. 

Tegelijkertijd zien zij het risicoprofiel van de zorgsector groeien en worden meer terughoudend in het financieren van investeringen en werkkapitaal. De markt wordt complexer en nieuwe financieringsinstrumenten worden steeds meer toegepast. Ook de overheid komt daarmee met nieuwe normen die mogelijkheden rond de financieringsinstrumenten en daarmee het afdekken van rente risico’s inperken De dynamiek wordt groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de treasury functionaris nemen navenant toe. Deze ontwikkelingen vraagt om een snelle en grondige professionaliseringslag van de treasury functie. De treasury functionaris is immers op een heel specifiek deelterrein deskundig, maar bekleedt wel een functie die is ingebed in het bredere beleid van de organisatie. Daarmee wordt deze functie enerzijds sterk gevormd door, en is anderzijds sterk verbonden met de specifieke bekostigings- en financieringskenmerken van een ziekenhuis. Met de netwerkbijeenkomsten in het kader van het Treasury netwerk in de Zorg proberen wij op praktische wijze invulling te geven en te ondersteunen bij deze professionaliseringslag.

Een faciliterend netwerk

the Academy faciliteert en beheert het netwerk en stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen. Welke punten bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen vindt u verderop in deze flyer. Sprekers worden geregeld en logistieke zaken zoals centraal gelegen vergaderruimte worden door the Academy georganiseerd.

Thema’s die  aan de orde komen 

De thema’s die tijdens de netwerkbijeenkomsten aan de orde komen worden zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers vastgesteld. Mogelijke onderwerpen waar tijdens de bijeenkomsten aandacht aan zal worden besteed zijn:

  • verslaggeving- en jaarrekeningaspecten op het gebied van treasury;
  • de impact van externe ontwikkelingen op treasury specifieke kritische performance indicatoren en de jaarcijfers;
  • financieringsstructuur, werkkapitaalfinanciering, bancaire mogelijkheden en de visie van banken op stuurinformatie voor treasurers.
  • benchmarkinformatie van opslagpercentages, bevoorschotting, omvang krediettermijnen en de stand van zaken van de contractering met zorgverzekeraars;
  • de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, berekeningswijze en hoe deze in de praktijk kan worden gebruikt;
  • aandachtspunten rond EMIR (European Market Infrastructure Regulation);
  • aandachtspunten vanuit de brief van minister Dijsselbloem rond de toepassing van derivaten in de (semi) publieke sector..

Dit is slechts een greep uit de mogelijke onderwerpen. De feitelijke inhoud wordt in overleg met de deelnemers ingevuld.

Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor financials die werkzaam zijn bij zorginstellingen met treasury als aandachtsgebied in de ziekenhuissector.

Programma

De ontvangst van de netwerkbijeenkomsten is om 09.30 uur (de netwerkbijeenkomst start om 10.00 uur) en eindigt om 16.00 uur met een netwerkborrel.

Data

Algemene ziekenhuizen:

8 april 2015  
16 juni 2015  
15 september 2015  
1 december 2015  

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 5 PE-uren per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van btw) voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen. Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk.

Inschrijving

Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomsten.  

Locatie

De locatie voor deze netwerkbijeenkomsten is nader te bepalen. Indien u zich aanmeldt voor dit netwerk zal the Academy u hier tijdig over informeren.