Real Estate Bulletin - november 2013

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer bij vastgoedfondsen

Op 1 november 2013 heeft de Hoge Raad beslist om prejudiciële vragen te stellen over de btwvrijstelling voor het beheer van vastgoedfondsen. In een eerder stadium hebben de Rechtbank Breda en het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch al beslist dat deze vrij stelling niet alleen van toepassing is op het beheer van eff ectenbeleggingsfondsen, maar ook op het beheer van vastgoedfondsen. De Hoge Raad legt nu voor aan het Hof van Justitie of dit terecht is. Daarnaast stelt de Hoge Raad de vraag of, als de vrij stelling al van toepassing is op het beheer van vastgoedfondsen, de vrij stelling ook ziet op de door het fonds aan een derde uitbestede, feitelij ke exploitatie van de onroerende zaken.