Naar een beter klimaat voor duurzame energie

Hoe krijgen we duurzame energie in ons systeem?

Hoe creëren we een beter klimaat voor duurzame energie in Nederland? Deze vraag staat centraal in deze publicatie. In onze publicatie van begin 2009 (Crisis or not, renewable energy is hot) hebben wij geschetst welke eisen de duurzame-energiedoelstellingen stellen aan de hoeveelheid te ontwikkelen projecten en de mogelijkheden die dit biedt voor economische ontwikkeling.

Uit de reacties op “Crisis or not, renewable energy is hot” is gebleken dat veel stakeholders in de duurzame-energiewereld deze boodschap volmondig onderstrepen. Tegelijkertijd zien we vooral in Nederland een achterblijvende ontwikkeling van duurzame energie. Er resteert simpelweg te weinig tijd om bij gelijkblijvend beleid de doelstelling van 20-20-20 te gaan halen. Dus het is tijd voor een “reset”. Om onze bijdrage te leveren aan deze “reset”, heeft PwC de afgelopen twee maanden interviews afgenomen met verschillende vertegenwoordigers van bedrijfsleven, politiek en overheid over de vraag hoe de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland versneld kan worden in een onderlinge samenwerking.

Uit deze interviews zijn diverse ideeën en suggesties naar voren gekomen. Deze kennen een grote variatie, van algemeen tot specifiek. Tijdens een rondetafel op 14 oktober jongstleden met voornamelijk diezelfde vertegenwoordigers, vormden deze ideeën de input voor de discussie over de vraag hoe we het juiste klimaat voor duurzame energie kunnen scheppen. Deze publicatie vormt de weerslag van de interviews en de uitkomsten van de rondetafel. Wij hebben deze gesplitst in een korte terugblik, waaruit de knelpunten duidelijk naar voren komen, gevolgd door een visie over de richting die Nederland op zou moeten gaan en de invulling daarvan.