Blijf op de hoogte

Bepaal uw fiscale koers - belastingpakket 2014

Blijf op de hoogte

Op "Blijf op de hoogte" besteden wij aandacht aan die wijzigingen die naar aanleiding van de parlementaire behandeling voor u als ondernemer van toepassing zijn. Later dit jaar, wanneer alle voorgestelde wijzigingen definitief zijn, sturen wij een update van de in september verschenen Prinsjesdag special. Geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingpakket 2014 aan

De Tweede Kamer heeft op 19 november 2013 de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente en Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit met vijf amendementen en een motie aangenomen. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is voorzien voor 16 en 17 december 2013. Op laatstgenoemde dag zal de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen stemmen. We gaan in het navolgende kort in op de belangrijkste amendementen.

Belastingplan 2014
Bij ministeriële regeling kan voor bepaalde gevaarlijke afvalstoffen (zoals asbest) een verlaagd tarief afvalstoffenbelasting worden aangewezen of een vrijstelling daarvan.

Schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 kunnen ook in aanmerking komen voor de tijdelijke (alleen voor het jaar 2014 geldende) verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 in verband met de eigen woning.

Overige fiscale maatregelen 2014
Er wordt een proportionaliteitstoets aangelegd bij het intrekken van de ANBI-status door de inspecteur. Het intrekken van de ANBI-status houdt –kort gezegd-verband met het plegen van geweld door een bestuurder van de ANBI of een persoon die feitelijk leiding geeft aan de ANBI of een voor die instelling gezichtsbepalende persoon. Nu de term geweld in het strafrecht niet is gedefinieerd en zelfs het gooien van een ei of het veroorzaken van een verkeersopstopping tot ‘ANBI-status-intrekkende’ gedragingen valt, brengt het onderhavige amendement hierop een nuancering aan in de vorm van een proportionaliteitstoets.

Afronding wetsvoorstellen Belastingpakket 2014 in Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 13 november 2013 de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen die deel uitmaken van het Belastingpakket 2014 afgesloten. Enkele vermeldenswaardige punten hieruit:

 • De leidingwaterbelasting krijgt op 1 januari 2014 een degressief tarief dat in de loop van 2014 met terugwerkende kracht zal gaan worden uitgevoerd. Er komt nog een nota van wijziging op dit punt.
 • Het overgangsrecht stamrechtvrijstelling geldt niet alleen voor de verzekeringsvariant (al of niet in eigen beheer) maar ook voor de ‘bankspaarvariant’. Het bedrag van de aanspraak op het stamrecht moet op 31 december 2013 vaststaan, maar hoeft op dat moment nog niet te zijn overgemaakt (De staatssecretaris geeft hierbij niet aan op welk moment uiterlijk dan wel).
 • Er is een amendement ingediend waarbij een proportionaliteitstoets wordt aangelegd bij het intrekken van de ANBI-status door de inspecteur. De staatssecretaris ondersteunt dit amendement.
 • De staatssecretaris is bereid partnerschapsovereenkomsten af te sluiten met kinderopvanginstellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars waardoor de Belastingdienst de voor individuele burgers bestemde toeslagen direct aan deze instellingen kan uitbetalen. Hij heeft daarvoor inmiddels een uitvoeringsbesluit getekend.
 • Ondernemers die beschikken over een betalingsregeling of betalingsonmacht aan de Ontvanger hebben gemeld, zijn uitgesloten van het strafbare feit voor het niet betalen van aangiftebelasting (genoemd in de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit).

Volgens de huidige planning zal de Tweede Kamer op dinsdag 19 november 2013 over de wetsvoorstellen stemmen.

Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 door Tweede Kamer aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2013 het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 met twee amendementen aangenomen. Volgens het eerste amendement zal het tarief van de vierde schijf in de inkomstenbelasting (52%, jaar 2013) vanaf 2018 jaarlijks met tienden van procentpunten worden verlaagd tot uiteindelijk 49,5% in 2039. De tarieven van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting zullen iets langzamer worden afgebouwd dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel was voorzien. De oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen jaarlijkse, met stappen van 0,5%-punt voortschrijdende aftrekbeperking van de hypotheekrenteaftrek in de vierde belastingschijf van de inkomstenbelasting (52%, jaar 2013) naar het voorgenomen niveau van het tarief van de derde schijf (op termijn, in 2042) 38% blijft bestaan. Volgens het tweede aangenomen amendement zal binnen drie jaar nadat de wet in werking is getreden, een evaluatie van de verhuurderheffing plaatsvinden.

Vierde nota’s van wijziging Belastingpakket 2014

Het kabinet heeft op 8 november 2013 de vierde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 en een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit naar de Tweede Kamer gezonden. Daarnaast heeft het in een Kamerbrief verdere vragen bij het Belastingpakket 2014 beantwoord.

Na onze eerdere berichtgeving bevatten deze documenten geen opvallend nieuws. We beperken ons daarom tot het noemen van de belangrijkste wijzigingen:

I Nota’s van wijziging

 • De aangekondigde wijzigingen in de vastgoedbelasting Caribisch Nederland zijn in wetsvoorstellen gegoten (zie ons bericht bij de derde nota’s van wijziging).
 • De boete voor malafide uitzendbureaus en hun inleners wordt verhoogd.
 • Indien een belastingplichtige geen aanspraak kan maken op een voorschot op toeslagen of een voorlopige teruggave inkomstenbelasting, geldt dit in bepaalde gevallen ook voor diens partner en sommige huisgenoten.

II Kamerbrief

 • Er zal waarschijnlijk een degressief tarief voor de leidingwaterbelasting komen, zodat bedrijven die veel water gebruiken, minder hard door het vervallen van de bovengrens in deze belasting worden geraakt.

Verdere duidelijkheid stamrechtvrijstelling – actie vóór 15 november 2013

Een van de voorstellen uit het Belastingplan 2014 betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen voor nieuwe situaties. Om de afwikkeling van bestaande stamrechten te stimuleren, zal een extra fiscale impuls worden gegeven om deze in 2014 in één keer op te nemen. De kapitaalsuitkering wordt dan voor 20 procent vrijgesteld en voor 80 procent in de belastingheffing betrokken. Evenmin is dan revisierente van 20 procent verschuldigd.

In het wetsoverleg van 4 november 2013 heeft de staatssecretaris verdere duidelijkheid gegeven over de overgangsregelingen bij het vervallen van de stamrechtvrijstelling.

Recht op stamrechtvrijstelling
Om nog in aanmerking te komen voor de stamrechtvrijstelling moet vóór 1 januari 2014 de stamrechtaanspraak voldoende bepaald of bepaalbaar zijn. Concreet houdt dit het volgende in:

 • Vóór 1 januari 2014 moet een stamrechtovereenkomst getekend zijn;
 • Deze stamrechtovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de stamrechtvrijstelling;
 • Vóór 1 januari 2014 moet de ontslagdatum bekend zijn; én
 • De ontslagdatum zelf hoeft niet vóór 1 januari 2014 te liggen, maar wel op een redelijke termijn daarna. Van een redelijke termijn is sprake, als het ontslag plaatsvindt vóór 1 juli 2014.

Stamrechtvrijstelling die in aanmerking komt voor 80%-faciliteit
Als bestaande, eerder vrijgestelde stamrechten in 2014 in één keer opgenomen worden, wordt de kapitaalsuitkering slechts voor 80 procent in de belastingheffing betrokken. Om voor deze faciliteit in aanmerking te komen, geldt het volgende:

 • De werkgever moet het stamrecht vóór 15 november 2013 overmaken naar een kwalificerende verzekeraar; óf
 • In plaats daarvan mag de werkgever onder voorwaarden het stamrecht ook in eigen beheer nemen. In dat geval dient de werkgever zich vóór 15 november 2013 verplicht te hebben om voor een vastgesteld stamrecht als verzekeraar op te treden.

Derde Nota’s van Wijziging Belastingpakket 2014

Het kabinet heeft op 31 oktober 2013 de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 en bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Daarnaast heeft het in een Kamerbrief aanvullende vragen bij het Belastingpakket 2014 beantwoord. In dit bericht noemen we de nieuwe en gewijzigde maatregelen. Zie voor een verdere bespreking belastingnieuws.nl.

I Belastingplan 2014

Invoering premiekorting jongere werknemer
Een werkgever mag onder voorwaarden een korting van € 3.500 toepassen op de premies werknemersverzekeringen, als hij tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 een jongere (18 tot en met 26 jaar op moment van indiensttreding) aanneemt die op dat moment WW- of bijstandsuitkeringsgerechtigd is. De dienstbetrekking moet dan een minimale duur van 6 maanden hebben en voor ten minste 32 uur per week zijn. De werkgever kan de korting toepassen, zolang de jongere in dienst is, met een maximum van twee jaar. Om administratieve redenen kan de korting pas vanaf 1 juli 2014 worden toegepast. In 2014 is de korting daarom maximaal € 1750.

Lager tarief en eerdere ingangsdatum belasting op storten afval
Het tarief voor de aangekondigde afvalstoffenheffing wordt € 17 per 1000 kg voor storten. Dit is lager dan de eerder genoemde € 51. In verband daarmee wordt de invoeringsdatum vervroegd: de heffing vindt plaats per 1 april 2014. Voor 2015 denkt het kabinet na over een andere vormgeving van de heffing met meer draagvlak en aandacht voor vergroening.

Verduidelijkingen in schenkfaciliteit eigen woning
Eerder berichtten we dat de regel dat schenkingen in de erfbelasting worden betrokken als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, niet geldt voor de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen in verband met de eigen woning. Dit wordt nu ook wettelijk geregeld bij een overlijden in 2015. Verder bevestigt de Staatssecretaris in de Kamerbrief dat meerdere schenkingen van verschillende personen aan één ontvanger per schenker tot € 100.000 zijn vrijgesteld. Eén ontvanger kan dus meer dan € 100.000 vrijgesteld ontvangen.

II Overige fiscale maatregelen 2014

Aangekondigde vereenvoudiging leidingwaterbelasting gaat niet door
Het wetsvoorstel voorzag in een vrijstelling van de leidingwaterbelasting voor leveranciers van water met minder dan 1000 aansluitingen. In verband met de aangekondigde tariefverhoging en het opheffen van het maximum voor deze belasting trekt het kabinet de vereenvoudiging in.

III Antwoorden op aanvullende vragen over het Belastingpakket 2014

Toezegging tijdelijke handhaving hypotheekrenteaftrek voor vruchtgebruikers
Door wijzigingen in de regeling hypotheekrenteaftrek zou een vruchtgebruiker die zijn vruchtgebruik uit een erfenis heeft verkregen sinds 2013 geen hypotheekrente meer kunnen aftrekken. Daarvoor kon dit wel. Het kabinet zegt toe dat het recht op renteaftrek vooralsnog blijft gehandhaafd. Over een wettelijke inpassing denkt het na, maar deze wordt niet toegezegd.

Overgangsregeling subsidieregeling praktijkleren
De afschaffing van de afdrachtsvermindering onderwijs per 1-1-2014 wordt deels gecompenseerd door een nieuwe subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van OC&W. Het ministerie publiceert de definitieve tekst van de regeling naar verwachting zeer binnenkort. Omdat de regeling pas voorziet in subsidie vanaf de tweede helft van het jaar, komt er een aanvullende regeling voor de overgangsperiode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 voor opleidingsbedrijven.

Veranderingen in vastgoedbelasting Caribisch Nederland
Het kabinet heeft een akkoord gesloten met de bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over hun fiscale stelsel. De Nota van wijziging voor deze maatregelen publiceert het kabinet op korte termijn. De volgende structurele en tijdelijke maatregelen in de vastgoedbelasting worden alvast aangekondigd:
Structureel

 • Invoering in de vastgoedbelasting van een vrijstelling van USD 70.000 voor de waarde van alle belaste woningen.
 • Waardestijgingen ten gevolge van investeringen aan een woning worden 10 jaar lang vrijgesteld van vastgoedbelasting (dit was 5 jaar).
 • Het effectieve tarief van de vastgoedbelasting op overige onroerende zaken wordt verlaagd van 0,8% naar 0,7%.

Tijdelijk

 • De tijdelijke verlaging van de tarieven van de vastgoedbelasting in 2011 en 2012 blijft van kracht voor 2013 en 2014. Voor hotels is het effectieve tarief in deze jaren 0,4% en voor overige onroerende zaken 0,6%.
 • In 2014 dient zowel de vastgoedbelasting over 2013 als die over 2014 te worden betaald.

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Het kabinet heeft op 25 oktober 2013 de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 naar de Tweede Kamer gezonden met daarbij het advies van de Raad van State daarover en het nader rapport. Ten opzichte van de op 18 oktober 2013 voorgestelde maatregelen uit de ‘proeve’ van tweede nota van wijziging zijn geen inhoudelijke wijzigingen gekomen, maar heeft het kabinet wel op onderdelen een toelichting gegeven. Ook heeft staatssecretaris Weekers van Financiën antwoord gegeven op diverse vragen van fracties uit de Tweede Kamer over de voorgestelde maatregelen. Op enkele daarvan gaan we in.

I Belastingplan 2014

Vervallen stamrechtvrijstelling –actie vóór 15 november 2013
Een van de voorstellen uit het Belastingplan 2014 betreft het vervallen van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe situaties. Dit betekent dat voor ontslagvergoedingen de stamrechtvrijstelling vanaf 1 januari 2014 niet langer kan worden toegepast. In ons bericht van 22 oktober 2013 zijn we op de hoofdlijnen van deze maatregel ingegaan. Om eventuele anticipatie te beperken, stelt het kabinet nu voor dat de werkgever het ter financiering van het recht op periodieke uitkeringen verschuldigde bedrag vóór 15 november 2013 moet hebben overgemaakt om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om slechts 80 procent van de kapitaalsuitkering in 2014 in de heffing te betrekken.

Revisierente bij afwikkeling stamrecht
De revisierente die tot en met 2013 in rekening wordt gebracht bij een ‘onregelmatige afwikkeling’ van een stamrecht, wordt echter niet in rekening gebracht bij afkoop van het stamrecht. Dit geldt nu ook bij andere vormen van onregelmatige afwikkeling zoals verpanding of belening van het stamrecht. De 80%-regeling bij afwikkeling van een stamrecht is van toepassing voor zover het voor het stamrecht verschuldigde bedrag (de affinanciering van de stamrechtaanspraak) voor 15 november 2013 is overgemaakt.

Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf box 1
Het betreft een verlaging van het belastingtarief voor de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting voor alleen het jaar 2014 met 0,75%-punt.

Tijdelijke verlaging tarief box 2
Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gaat tijdelijk omlaag van 25% naar 22% voor zover dat inkomen niet hoger is dan € 250.000. De verlaging geldt alleen voor het jaar 2014.

Aanscherping CO2-grenzen BPM
Er komt een extra schijf BPM voor CO2-emissiearme auto’s. De vrijstelling van de BPM wordt beperkt tot uitsluitend nulemissieauto’s.

Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen
Het heffingvrije vermogen en de schuldendrempel in box 3 zijn ook van toepassing op kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificerend betekent kort gezegd: inwonerschap in een van de EU-lidstaten, de BES-eilanden of landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten dat voorziet in inlichtingenuitwisseling, en voorts dat het wereldinkomen geheel of nagenoeg geheel (voor 90% of meer) aan belastingheffing in Nederland is onderworpen. Partners van kwalificerende buitenlands belastingplichtigen zijn zelf ook kwalificerend buitenlands belastingplichtige als beide partners hun inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland verdienen. Verder wordt bij de bepaling van inkomensbestanddelen of heffingskortingen waarbij het inkomen van belang is, het wereldinkomen in aanmerking genomen.

Verlenging herleving en termijn verhuisregelingen
Oorspronkelijk zou ultimo 2013 de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (ingevoerd in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregeling (ingevoerd in 2011) aflopen. Deze twee regelingen blijven ook in 2014 van toepassing.

Uitzondering 180-dagenregeling bij schenkingen in verband met de eigen woning
Schenkingen worden in de erfbelasting betrokken als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt. De schenkbelasting wordt daarbij verrekend met de erfbelasting. Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Een daarvan betreft de voorgestelde tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen in verband met de eigen woning.

Verhoging leidingwaterbelasting
Het tarief gaat omhoog van € 0,165 naar € 0,33 per m3. De maximumgrens vervalt waardoor ook over het waterverbruik boven 300 m3 leidingwaterbelasting verschuldigd zal zijn.

Herinvoering belasting op storten van afval
De herinvoering is per 1 oktober 2014. Er geldt dan nog maar één tarief: € 51 voor storten per 1000 kg.

II Antwoorden op vragen over de proeve van tweede nota van wijziging

Commissie van Dijkhuizen
Het kabinet zal uiterlijk vóór 1 april 2014 met een reactie komen op het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen betreffende de diverse voorstellen tot herziening van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Verhoging van waterleidingbelasting
Er is geen overgangsregeling voor het vervallen van de  maximumgrens van 300 m3 water voor de heffing van waterleidingbelasting per 2014. De tariefsverhoging van € 0,165 per m3 kan voor bedrijven in diverse sectoren (o.a. de chemie en de landbouw) tot een substantieel hogere heffing van waterleidingbelasting leiden.

Wijziging gebruikelijk loonregeling
In het Begrotingsakkoord 2014 was overeengekomen dat de 30%-marge binnen de gebruikelijk loonregeling wordt verlaagd. De 30%-marge houdt kort gezegd in dat het loon van een directeur-grootaandeelhouder niet meer dan 30% mag afwijken van het loon van werknemers met vergelijkbare werkzaamheden maar zonder een aanmerkelijkbelang in de werkgever. De verdere uitwerking van deze maatregel wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015.

Tweede nota van wijziging Overige Fiscale maatregelen 2014

Aangekondigde wijzigingen Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014

Het kabinet heeft op 18 oktober 2013 een ‘proeve van’ tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2014 naar de Tweede Kamer gezonden. Op 25 oktober 2013 is de tweede nota van wijziging van dit wetsvoorstel verschenen nadat de Raad van State over de voorgestelde maatregelen advies heeft uitgebracht. In het volgende bericht gaan we in op de inhoud van deze maatregelen, Het grootste deel van de maatregelen betreft de vastlegging van de afspraken die het kabinet op 11 oktober 2013 heeft gemaakt met D66, CU en de SGP in het Begrotingsakkoord 2014.

Overige fiscale maatregelen 2014

Op dezelfde dag heeft het kabinet een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 naar de Tweede Kamer gezonden.

Intrekking verlegde heffing herzienings-btw bij optie belaste levering 
Het Europese Hof van Justitie EU heeft op 10 oktober 2013 geoordeeld dat de Nederlandse regeling, die de heffing van herzienings-btw naar de koper van een onroerende zaak verlegt wanneer achteraf blijkt dat ten onrechte is geopteerd voor belaste levering, in strijd is met de Europese btw-richtlijn. Dat is aanleiding voor de staatssecretaris dit wetsartikel in te trekken met terugwerkende kracht tot 10 oktober 2013. Vanaf die datum is de verkoper deze herzienings-btw dus weer zelf verschuldigd.

Bijstelling van voorgestelde regeling voor verkrijging in beleggingsfonds
Geen overdrachtsbelasting is verschuldigd als bij een toename van een economische deelgerechtigdheid in een beleggingsfonds of een fonds voor collectieve belegging in effecten het fonds rechten van deelneming inkoopt, als daarbij het belang van zittende investeerders in het fonds beneden de grens van 1/3 blijft. Niet langer is vereist dat het fonds de rechten van deelneming intrekt. Deze maatregel wordt op Belastingnieuws uitgebreider toegelicht.

Nota naar aanleiding van het verslag Overige fiscale maatregelen 2014

Eveneens is op 18 oktober 2013 de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 verschenen. Een vermeldenswaardig punt hieruit betreft de aanscherping van de informatieverplichting voor dienstverleningslichamen. Deze lichamen worden vanaf 2014 verplicht om uit eigen beweging aan de Belastingdienst informatie te verschaffen of zij wel of niet voldoen aan substance eisen. Het concept-besluit waarin uitvoering wordt gegeven aan deze verplichting is thans gepubliceerd.

Maatregelen begrotingsakkoord 2014

Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet met D66, CU en de SGP een akkoord bereikt over de begroting voor 2014. De maatregelen uit het akkoord worden nog met een nota van wijziging in de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014 verwerkt. Meer nieuws volgt zodra de nota’s van wijziging op de wetsvoorstellen zijn verschenen. De belangrijkste maatregelen staan hieronder op een rij waarvan enkele op Belastingnieuws worden toegelicht:

 • Tijdelijke verlaging tarief box 2 (van 25% naar 22%)
 • Verlaging van 30%-marge binnen de gebruikelijk loonregeling per 2015
 • Verlaging ww-premies voor bedrijven
 • Premiekortingsregelingen toegespitst op jonge uitkeringsgerechtigden
 • Terugdraaien afbouw algemene heffingskorting 4e schijf
 • Tijdelijke verlaging tarief eerste schijf met 0,75%-punt
 • Geen werkbonus meer voor nieuwe gevallen van oudere werknemers per 2015
 • Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek
 • Verlaagd BTW-tarief renovatie en onderhoud voor heel 2014 (incl. architecten en hoveniers)
 • Verhoging leidingwaterbelasting
 • Herinvoering belasting op storten van afval
 • Bestrijding constructies van schijnzelfstandigen
 • Korting prijsbijstelling 2014
 • Geen verlaging van MRB en aanscherping CO2-grenzen BPM

Nota van wijziging

Op 4 oktober 2013 is een wijziging op het Belastingpakket 2014 voorgesteld met daarin de volgende fiscale maatregelen:

 • Informatieverplichting voor dienstverleningslichamen aangescherpt
  Dienstverleningslichamen worden vanaf 2014 verplicht om uit eigen beweging aan de Belastingdienst informatie te verschaffen of zij wel of niet voldoen aan substance eisen.
 • (Semi)-elektrische auto’s
  Stroomlijning en versobering van fiscale maatregelen voor hybride auto’s en tijdelijke verlaging privégebruik auto voor nulemissie-auto’s.
 • Informatieverplichting voor voormalige ANBI’s aangescherpt
  Instellingen die hun ANBI-status hebben verloren, moeten vanaf 2014 hun jaarrekening en jaarverslag uit eigen beweging overleggen met een gespecificeerde opgave van de schenkingen.
 • Gedeeltelijke teruggaaf basispremie
  Werkgevers krijgen een eenmalige teruggaaf van een gedeelte van de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze teruggaaf wordt uiterlijk 31 januari 2014 door de Belastingdienst aan de werkgever uitbetaald.

Lees meer over deze maatregelen op Belastingnieuws.

Maatregelen Prinsjesdag

Op 17 september is de Miljoenennota 2014 is gepresenteerd in de Tweede kamer. Hieronder een overzicht van de fiscale maatregelen uit het Belastingpakket 2014.

Werkgever / werknemer

 • Crisisheffing werkgevers ook in 2014
 • Overgangsregime werkkostenregeling met 1 jaar verlengd
 • Stamrechtvrijstelling vervalt
 • Opnamefaciliteit stamrechtfaciliteit in 2014
 • Afdrachtsvermindering onderwijs wordt afgeschaft

Vastgoed

 • Btw-integratielevering volledig afgeschaft
 • Overgangsregeling voor reeds betaalde overdrachtsbelasting bij lopende koop- aanneemovereenkomst
 • Aanpassingen overdrachtsbelasting n.a.v. Scheepjeshofarrest
 • Uitbreiding fiscale beleggingsinstellingen en bijkomstige activiteiten

Innovatie & investeringen

 • Aanpassingen investeringsfaciliteiten EIA, MIA en Vamil
 • Aanpassingen Research en Development Aftrek

DGA

 • Regeling vrijgestelde beleggingsinstellingen blijft ongewijzigd

Particulier

 • 100.000 euro belastingvrij schenken voor eigen woning
 • Keuzeregeling buitenlandse belastingplicht inkomstenbelasting
 • Geen notariële akte meer vereist voor aftrek periodieke gift
 • Verduidelijking partnerbegrip
 • Vergoedingsrechten tussen echtgenoten
 • Defiscalisering van in het buitenland ontstane vruchtgebruik situaties
 • Wijziging tariefschijven inkomstenbelasting
 • Wijziging heffingskortingen

ANBI

 • Verlenging termijn van multiplier giftenaftrek culturele instellingen
 • Uitbreiding integriteitsbepaling

APV

 • Aanpassingen bij aanmerkelijk belang aandelen
 • Aanpassingen bij winstdrainage in vennootschapsbelasting

Accijnzen / Auto

 • Teruggaaf mogelijkheden LNG
 • Vrijstelling / teruggaaf accijns minerale oliën voor elektriciteitsopwekking
 • Accijnsverhogingen alcoholhoudende producten, tabak, diesel en LPG
 • Vrijstelling verbruiksbelasting voor vrucht- en groentensap
 • Verhoging verbruiksbelasting voor frisdrank
 • Motorrijtuigenbelasting oldtimers
 • Toezicht motorrijtuigenbelasting buitenlandse kentekens

Overige fiscale maatregelen

 • Verhoging percentage belasting- en invorderingsrente
 • Nieuwe bestuursrechtelijke boete
 • Nieuw strafbaar feit
 • Internationale inlichtingen uitwisseling