Vermogensbeheer

Voor pensioenfondsen

De nieuwe realiteit zet het vermogensbeheer onder druk en dwingt besturen van pensioenfondsen tot het maken van expliciete keuzes in het beleggingsbeleid. Het behalen van rendement is voor pensioenfondsen nog steeds een belangrijk instrument om hun doelstellingen te behalen. De onzekerheden op de financiële markten laten echter zien dat beleggingen bloot staan aan grote risico’s waardoor de haalbaarheid van lange termijn doelstellingen ter discussie staat. Hierdoor zijn besturen van pensioenfondsen op zoek naar een passend beleggingsbeleid voor de lange termijn dat tegemoet komt aan de doelstellingen.

Passend beleggingsbeleid 

De mate van passendheid zal uiteindelijk bepaald worden door:
Passend beleggingsbeleid

Het komen tot een passend beleggingsbeleid is echter niet eenvoudig:

  • Besturen van pensioenfondsen wordt steeds indringender gevraagd hun nominale of reële doelstellingen te expliciteren, rekening houdend met hun bereidheid om af te wijken (risicobereidheid). Bij de vertaling van de risicobereidheid naar een passend beleggingsbeleid spelen ALM en/of risicomodellen een belangrijke rol. Alhoewel deze modellen ondersteunend behoren te zijn aan het besluitvormingsproces, wijst de praktijk uit dat de uitkomsten van de modellen een hoge importantie hebben bij de besluitvorming. Deze modellen zijn echter erg complex en veelal niet transparant. Hierdoor is de haalbaarheid van de doelstellingen onderhevig aan modelrisico.
  • Pensioenfondsen hebben een steeds grotere informatiebehoefte om meer inzicht te verkrijgen in rendementen, risico’s en kosten in relatie tot de risicobereidheid en de doelstellingen van het fonds. Juiste, volledige en tijdige informatie van de beleggingen ten opzichte van de gehanteerde risicomaatstaven is cruciaal, maar niet een gegeven. Door de wijze waarop het vermogensbeheer is georganiseerd kan de bestuursinformatie afhankelijk zijn van verschillende onderliggende informatie- en rapportagestromen.
  • Aangezien beleggingsprocessen van pensioenfondsen veelal zijn uitbesteed, is de beheersing van deze uitbesteding door besturen van belang voor het behalen van de doelstellingen van het pensioenfondsen. Bij uitbesteding is het wenselijk om zich te concentreren op een goede vertaling van het beleggingsbeleid in de vermogensbeheer mandaten, effectieve begrenzingen en een bijbehorende beheersing op basis van een transparant inzicht in de beleggingsportefeuille en een juiste juridische vormgeving van het contract.

Waarmee kan PwC ook voor u waarde toevoegen?

PwC treedt op als onafhankelijk strategisch investment consultant voor pensioenfondsen en kan u helpen om een passend beleggingsbeleid voor uw pensioenfonds in te richten:

  • Strategie: Begeleiden van en/of adviseren over bepaling van beleggingsbeleid door: selectie ALM providers, onafhankelijke validering van ALM- en risicomodellen, begeleiden van proces strategiebepaling, toetsen van portefeuille constructie aan de ALM uitgangspunten.
  • Vermogensbeheerorganisatie: Begeleiden van en/of adviseren over besturings- en operationele vermogensbeheermodellen. Governance van het gehele beleggingsbeleid met checks and balances. Inrichting van diverse fiduciaire modellen. Selecteren van fiduciaire managers en custodians. Vertaling van beleid naar uitvoering. Adviseren over uitbestedingovereenkomsten en mandaten. Toetsen of de overeenkomsten en mandaten aansluiten bij het beleggingsplan.
  • Monitoring en toetsing: Begeleiden van en/of adviseren over benodigde informatievoorziening, en structuur op basis van integrated reporting met betrekking tot financiële en niet-financiële risico’s, ontwerp van dash boards, rendementen en kosten ten behoeve van een goede beheersing en verantwoording. Jaarlijkse onafhankelijke toetsing vermogensbeheer ter ondersteuning van de beleidsevaluatie.