Integraal Risicomanagement

Wet- en regelgeving over de besturing, de communicatie en de risicobeheersing van pensioenfondsen zijn verscherpt. De pensioensector heeft een toegenomen risico-besef en een grotere behoefte aan transparantie en een professioneler governance-model.

De sterkere roep om expliciete bepaling van risicobereidheid, de toename in complexiteit van risico’s, de vergroting in afhankelijkheden tussen risico’s en de behoefte aan een effectievere risicobeheersing heeft er toe geleid dat pensioenfondsen steeds meer overgaan naar integraal risicomanagement. Daarom gaan pensioenfondsen steeds vaker over naar integraal risicomanagement. Integraal Risicomanagement helpt risico’s systematisch te beheersen waardoor het fonds beter in staat is zijn doelstellingen te halen.

Hoe kan een pensioenfonds integraal risicomanagement realiseren?

Daar is een beleidscyclus voor beschikbaar. In deze cyclus doorlopen we een aantal stappen:

  1. We leggen gezamenlijk de doelstellingen van het fonds vast en bepalen de risicobereidheid om af te wijken => Het bestuur legt de doelstellingen van het fonds vast en bepaalt de risicobereidheid om af te wijken.
  2. De processen op de risico's/impact die ze kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen worden geanalyseerd. Daarin nemen we niet alleen de financiele maar ook de overige risico’s mee.
  3. Bestuur bepaalt vervolgens welke acties er genomen moeten worden.
  4. Ten slotte worden de acties, de beheersmaatregelen en de risico's gevolgd en relevante trends en scenario's ontwikkelingen worden ingeschat.

Zorg vervolgens voor verankering van de beleidscyclus in het pensioenfonds.

Hoe ver bent u met Integraal Risicomanagement?
Artikel 143 van de Pensioenwetgeving vereist een beheerste en integere bedrijfsvoering van de pensioenfondsen. Ter aanvulling heeft DNB richtlijnen Kader Integraal Risicomanagement gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op zogenaamde volwassenheidsniveaus waarbij elk fonds moet voldoen aan minimaal niveau 3.

Waarmee kan PwC ook voor u waarde toevoegen?
PwC kan u helpen om het juiste integraal risicomanagement voor uw pensioenfonds in te richten, afgestemd op uw specifieke situatie, behoeftes en wensen. Welke van de volgende 3 serviceniveaus het beste bij u passen, bespreken we graag met u. Uw fonds heeft integraal risicomanagement geïmplementeerd, maar u wilt dit graag laten reviewen. Bij deze review zal PwC uitgaan van best practices en de actuele wet- en regelgeving.

  • Uw fonds wilt graag integraal risicomanagement implementeren. PwC kan u ondersteunen bij de implementatie en het projectmanagement. Hierbij zal PwC gebruik maken van best practice methodieken, modellen en processen.
  • Uw fonds heeft integraal risicomanagement geïmplementeerd en u bent op zoek naar een structurele ondersteuning. PwC kan optreden als uw permanente risico-adviseur waarbij de taken afgestemd zijn op de fondsspecifieke situatie.