Integraal Risicomanagement

De pensioensector heeft een toegenomen risicobesef, een grotere behoefte aan transparantie en een professioneler governancemodel. Niet alleen wet- en regelgeving vragen meer en meer om een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook deelnemers en werkgevers hebben hierin een toenemende behoefte.

De sterkere roep om expliciete bepaling van risicobereidheid, de toename in complexiteit van risico’s, de vergroting in afhankelijkheden tussen risico’s en de behoefte aan een effectievere risicobeheersing heeft er toe geleid dat pensioenfondsen steeds meer overgaan naar integraal risicomanagement. Integraal Risicomanagement helpt risico’s systematisch te beheersen waardoor het fonds beter in staat is zijn doelstellingen te halen.

Wanneer uw fonds nog geen integraal risicomanagementsysteem heeft, helpt PwC u graag bij het opzetten en implementeren van het raamwerk en de management- of beheersingsprocessen. Wanneer uw fonds al wel stappen heeft gezet of al een compleet integraal risicomanagementsysteem heeft, helpt PwC u graag om dit verder te ontwikkelen, aan te scherpen of up-to-date te brengen.

Integraal risicomanagement opzetten en implementeren

Voor het realiseren van een integraal risicomanagementsysteem en raamwerk heeft PwC een pragmatische aanpak opgezet. De aanpak bestaat uit 2 cycli:

 1. Risk assessment: cyclus voor opzet en initiële implementatie van het raamwerk en managementprocessen
 2. Control assessment: cyclus voor monitoring en beheersing van de risico’s, inclusief verzameling en bewerken van risico-informatie voor alle lagen in de keten

Afhankelijk van waar uw fonds staat met betrekking tot integraal risicomanagement, kan overal in de cycli worden ingestapt.

Risk Assessment (risicoanalyse)

Met behulp van het Risk Assessment worden het risicoraamwerk en de managementprocessen opgezet en wordt een implementatieplan op hoofdlijnen geïdentificeerd. Bij het risk assessment doorloopt het fonds gezamenlijk met adviseurs van PwC een aantal stappen:

 1. Bespreken en vaststellen doelstellingen om zo de context te creëren waarin risico’s kunnen worden geïdentificeerd.
 2. Bepalen van de risk appetite / risicobereidheid van het fonds, gegeven de risicobereidheid van de deelnemers en sponsoren.
 3. Identificeren en uitwerken risico’s en bepalen welke beheersmaatregelen ingezet kunnen worden. Voor de vastlegging wordt een format voor het risicoregister opgezet.
 4. Bepalen van de verwachte impact en waarschijnlijkheid voor elk van de geïdentificeerde risico’s. Aan de hand hiervan wordt een risicomatrix opgezet, waaruit naar voren komt wat de grootste risico’s zijn.
 5. Na het inzichtelijk maken van de risico’s met een risicomatrix worden de risicostrategie- en beleid bepaald.
 6. Ontwerpen van de bijbehorende interne beheersing. De strategie van het fonds moet tot uiting komen in de bedrijfsvoering. Bij het ontwerp behoort ook een implementatieplan op hoofdlijnen, zodat duidelijk wordt wie wat gaat doen en wanneer.
 7. Ontwikkelen dashboard / tooling voor het monitoren van de risico’s. Hierdoor wordt het bestuur in staat gesteld om te sturen in lijn met de vooraf gestelde doelstellingen van het fonds.

Control assessment

Met behulp van een Control Assessment kan het fonds de effectiviteit van de beheersmaatregelen monitoren en grip krijgen op de jaarlijkse planning. Daarnaast kan het fonds middels het Control Assessment prioritering aanbrengen in de risico’s.

Hoe ver bent u met Integraal Risicomanagement?

Artikel 143 van de Pensioenwetgeving vereist een beheerste en integere bedrijfsvoering van de pensioenfondsen. Ter aanvulling heeft DNB richtlijnen Kader Integraal Risicomanagement gepubliceerd. Hierin wordt ingegaan op zogenaamde volwassenheidsniveaus waarbij elk fonds moet voldoen aan minimaal niveau 3. Heeft u inzicht op welk niveau uw fonds zit? PwC helpt u graag met de evaluatie van uw integraal risicomanagement.

Waarmee kan PwC ook voor u waarde toevoegen?

Opzetten, inrichten en initiële implementatie

PwC kan u helpen om het juiste integraal risicomanagement voor uw pensioenfonds in te richten, afgestemd op uw specifieke situatie, behoeftes en wensen. Afhankelijk van de gewenste aanpak en diepgang, kan PwC multidisciplinaire teams inzetten die alle aspecten van risicomanagement en alle risicocategorieën kunnen inkleuren. Denk hierbij aan financiële risico’s, organisatorische risico’s, omgevingsrisico’s, uitbestedingsrisico’s, etc. Verder maakt PwC gebruik van best practice methodieken, modellen en processen en heeft PwC een wijde blik binnen de pensioenwereld (van bestuur tot uitvoering).

Andere vormen van ondersteuning

 • PwC kan optreden als uw permanente risicoadviseur waarbij de taken afgestemd zijn op de fondsspecifieke situatie.
 • PwC kan op onderdelen diepgaande risicoscans verzorgen
 • PwC kan helpen om het integrale risicomanagementsysteem te onderhouden en te updaten naar gelang de ontwikkelingen in de markt

PwC kan ondersteunen bij het ontwerp en inrichting van risicodashboards dan wel op verzoek periodiek risicodashboards / rapportages leveren.