Effectieve uitvoering

Heroriëntatie op de uitvoering van de pensioenregeling voor uw organisatie is wellicht verstandig, gelet op de toenemende kwaliteitseisen en de veranderende wet- en regelgeving. Ook als u op zoek bent naar een pensioenregeling die beter past bij de dynamiek van uw huidige organisatie, dan kunt u uw strategie heroverwegen. Ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en direct verzekerde pensioenregelingen bij verzekeraars, iedere strategische optie biedt voor- en nadelen. Ook een combinatie met uitbesteding is mogelijk. Welke inrichting van optimaal is, hangt af van uw specifieke situatie.

Een ondernemingspensioenfonds biedt materiële en immateriële voordelen. Lagere premie, mogelijkheid van spreiding van lasten en opbrengsten in de tijd, grote betrokkenheid van het personeel bij het pensioen, directe inspraak en invloed op het beleid en de kwaliteit van de uitvoering. Een groot nadeel is soms de beperkte schaalgrootte, waardoor het bijvoorbeeld onvoldoende mogelijk is de benodigde investeringen te doen in het aanscherpen van de dienstverlening of te zorgen voor voldoende kwaliteit in het bestuur. Daarom zullen ondernemingspensioenfondsen een strategie moeten ontwikkelen gericht op uitbesteding van (een deel van) de processen of op samenwerking met andere fondsen. Een drastische keuze is opheffing van het ondernemingspensioenfonds en overgaan naar een andere verzekeringsvorm, zoals opgaan in een ander pensioenfonds, een verzekeraar of een PPI.

Zo is het in sommige bedrijfstakken mogelijk om over te stappen naar een bedrijfstakpensioenfonds. Het grootste voordeel is dat het gemiddelde bedrijfstakpensioenfonds over voldoende schaalgrootte beschikt voor de noodzakelijke investeringen in het administratieve apparaat, het vermogensbeheer en de communicatie en voorlichting. Ook kunnen risico’s en kosten worden gedeeld. Nadeel is weer dat de mogelijkheid om u als werkgever op het gebied van de arbeidsvoorwaarden te onderscheiden beperkter is. Verder heeft uw onderneming vaak geen of slechts zeer beperkte mogelijkheden om de hoogte van de premies te beïnvloeden. Voor de overstap van een bedrijfstakpensioenfonds naar een ondernemingspensioenfonds bestaat, onder voorwaarden, een dispensatieregeling.

Sinds kort bestaat er een alternatief in de vorm van een Premie Pensioen Instelling (PPI). Dit is een nieuw vehikel, dat alleen individuele DC-regelingen mag uitvoeren. Een PPI mag zelf geen risico’s dragen. Aan de governance worden beperkte eisen gesteld en er hoeven geen buffers te worden aangehouden. Een werkgever kan zelf een PPI oprichten voor zijn eigen medewerkers of deelnemen in een PPI die door een andere marktpartij is opgericht. De uitvoering van de pensioenadministratie en het beheer van de individuele DC-potjes is door de PPI uitbesteed aan derden.

Belangrijkste elementen die in de afweging moeten worden betrokken:

  1. Kosten (efficiënte inzet van de premie, hoog beleggingsrendement, lage uitvoeringkosten)
  2. Governance (professionaliteit, deskundigheid, continuïteit, medezeggenschap)
  3. Risico’s (financieel, operationeel)

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Onderzoek naar ondersteuning bij de optimale inrichting van het beheer en de uitvoering van uw pensioenen
  • Advies over de keuze voor pensioenbeleid dat past bij uw HR- en financieel beleid
  • Ondersteuning bij uitbesteding
  • Selectie van en ondersteuning bij uw onderhandeling met pensioenuitvoerders, verzekeraars en vermogensbeheerders
  • Hulp bij uw communicatie naar pensioendeelnemers