Compliance

Pensioenfondsen worden geconfronteerd met toenemende wet- en regelgeving en meer en meer complexe vraagstukken op het terrein van de inhoud en de uitvoering van pensioenregelingen. Pensioenfondsen ervaren dan ook een toenemende druk op compliance. Wij verstaan onder compliance: de naleving van interne regels en externe wet- en regelgeving en het waarborgen van de integriteit van het bestuur. Daarmee is de compliance-functie duidelijk ruimer dan alleen gericht op de beheersing van het integriteitsrsisico. Uit ervaringen met de toezichtspraktijk van DNB blijkt dat pensioenfondsen zich niet kunnen verschuilen achter de uitvoerders van hun pensioenadministratie en hun vermogensbeheer. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de beheersing van het compliance risico.

Beheersing van het compliance risico is van groot belang in verband met:

 • de financiële impact in geval van aansprakelijkheid;
 • eventueel persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder;
 • het reputatie- en imagorisico als pensioenfonds en bestuurder en de kans op boetes (belastingdienst en/of toezichthouders);
 • de impact op het oordeel over deskundigheid en betrouwbaarheid van een bestuurder.

Voor wat betreft wet- en regelgeving valt te denken aan eisen vanuit de Pensioenwet, de fiscale regels, het FTK, maar ook steeds meer internationale regelgeving als FATCA en Solvency II etc. Daarnaast brengt het Pensioenakkoord en het over de grens opereren allerlei nieuwe wet- en regelgeving met zich mee. Ook sponsors zijn compliance gedreven zodat alle interne processen op orde moeten zijn. Deze complexiteit vraagt om een brede aanpak en innovatieve oplossingen, en als gevolg daarvan neemt de vraag om strategisch advies toe.

Om te kunnen voldoen aan de steeds strengere voorwaarden van premiebetalers, toezichthouders, sponsors en de samenleving als geheel, is het noodzakelijk de effectiviteit van de pensioenuitvoering te verbeteren. De grote bedragen die met pensioenen zijn gemoeid, de financiële en operationele risico’s en de toename van de noodzakelijke investeringen in administratieve en andere systemen vereisen nauwkeurig strategisch beleid. In toenemende mate vragen cliënten bij het voorbereiden en uitzetten van strategisch beleid met betrekking tot pensioen ook juridisch advies.

De pensioenadviseurs van PwC adviseren pensioenfondsen, verzekeraars, uitvoeringsorganisaties en werkgevers in pensioenaangelegenheden en gaat daarbij niet de rol uit de weg om als projectmanager een team van pensioenspecialisten aan te sturen. Zij delen specifieke kennis met cliënten als het gaat om de vele informatie- en communicatieverplichtingen. Onze adviseurs zijn onafhankelijk en worden gedreven door de passie van het 'pensioenvak'. Deze passie vertaalt zich in een pragmatische en zo nodig innovatieve, cliëntgerichte aanpak, waarbij onze specialisten als partner als het ware deel uit gaan maken van de organisatie van haar cliënten.

Voor de inrichting van een compliance raamwerk is in grote lijnen de volgende aanpak mogelijk:

 • vaststellen relevante wet- en regelgeving en deze via thema's linken aan de desbetreffende (uitbestede) werkzaamheden;
 • bepalen van het compliance beleid, waarbij wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de naleving en hoe dit is ingericht;
 • vaststellen hoe wordt gewaarborgd dat dit ook gebeurt en dat nieuwe ontwikkelingen worden gemonitord en vertaald naar de praktijk;
 • bepalen welke rapportages er beschikbaar zijn;
 • pro-actief nieuwe regelgeving kunnen managen.

Wat kunt u van PwC verwachten?

 • Innovatief, blik op wijde pensioenomgeving
 • Vertalen vanuit ‘de techniek’
 • Een multidisciplinaire aanpak

En het resultaat?

 • Inbedding van de compliance-functie in het bestuursmodel
 • Betere waarborging van naleving van regels
 • ‘In control zijn’ ten aanzien van uitvoerders