Legal Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als  professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een PwC professional, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan PwC niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
PwC aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van PwC sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
PwC geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door PwC beheerst, gemaakt en/of onderhouden. PwC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse member firms van het hieronder genoemde wereldwijde PwC-netwerk.

De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland. Elke juridische relatie tussen de Nederlandse member firms van het hieronder genoemde wereldwijde PwC-netwerk en een derde wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij de betreffende Nederlandse member firm(s) van het hieronder genoemde wereldwijde PwC-netwerk en deze derde uitdrukkelijk schriftelijk de toepasselijkheid van buitenlands recht zijn overeengekomen.

'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Op deze site wordt met ‘PwC’ gedoeld op het wereldwijde PwC-netwerk of, als dit uit de context voorvloeit, op individuele member firms van het PwC-netwerk.
Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.


English

The information on this website is for general information purposes only.

Given the changeable nature of laws, rules, regulations and information in general, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this website should not be used as a substitute for consultation with professional advisers. We recommend consulting a PwC professional before making any decision or taking any action.

While we have exercised the greatest possible care in the compilation and maintenance of  the information provided on this site, PwC cannot guarantee the completeness, timeliness and/or accuracy of the information. Accordingly, PwC accepts no liability for direct or consequential damage resulting from the use of,  reliance on or action taken on the basis of information provided on this website, unless it is a matter of intention or deliberate recklessness on the part of PwC.
All information on this site is provided ‘as is’, without PwC giving a warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose.
Certain links in this site connect to other websites maintained by third parties. PwC does not control, make or maintain these websites. Accordingly, PwC accepts no liability whatsoever for direct or consequential damage resulting from (the use of) the content of websites to which links are included on this site.
This website and its content are governed by Dutch law on ownership and proprietary right. Nothing from this site or from its content may be reproduced, stored in an electronic data base or made public in any way, either electronically, mechanically, by photocopying, scanning or in any other way without the prior approval of the Dutch member firms of the global PwC network mentioned below, other than for private and non-commercial use.
The content of this website is not aimed at use by visitors in other countries and/or another jurisdiction than the Netherlands. Every legal relation between the Dutch member firms of the global PwC network mentioned below and a third party is governed by Dutch law, unless the member firm(s) of the global PwC network mentioned below concerned  and this third party have expressly agreed the applicability of foreign law in writing.

‘PwC’ is the brand under which member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) operate and provide services. Together these firms form the PwC network. On this site, ‘PwC’ refers to the global PwC network, or, if this arises from the context, to the individual member firms of the PwC network

PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.