Klachten en beroepen

Click here for the English version

PwCC doet haar uiterste best om certificeringen en verificaties naar tevredenheid van alle betrokkenen uit te voeren. Klachten en beroepen over onze dienstverlening proberen wij tijdig en adequaat op te lossen.

Procedure

Klachten en beroepen over onze dienstverlening die niet kunnen worden opgelost met de auditor zelf, kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directeur van PwCC. Deze stuurt een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht of het beroep. Vervolgens wordt de klacht onderzocht en zal PwCC de uitslag van het onderzoek schriftelijk aan de indiener van de klacht of het beroep rapporteren. Indien nodig zullen passende maatregelen worden getroffen om genoegdoening te geven aan de indiener om herhaling van de klacht en/of  het beroep te voorkomen.

In geval van een verschil van inzicht over klachten verplichten PwCC en haar klant zich om dit ter beoordeling voor te leggen aan de Business Conduct Commissie van PwC , die één en ander vervolgens in behandeling zal nemen.

PwCC neemt niet deel aan overleg over de financiële gevolgen van ondeugdelijkheid van geleverde producten, processen of diensten, tenzij de klant daar uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt.

Openbaarheid van Klachten

PwCC zal geen klachten met betrekking tot PwCC of haar klanten openbaar maken, tenzij dit door de rechter wordt vereist.