Het gemak en ongemak van integrated reporting

Waar staat de term eigenlijk voor?
Integrated reporting heeft aan aandacht geen gebrek, maar toch is het haast onmogelijk om twee mensen te vinden die het precies met elkaar eens zijn over wat het inhoudt. Arco ten Klooster, director Sustainability & Responsible Governance in de Assurance-praktijk, geeft zijn interpretatie van de term en blikt vooruit op de toekomst van integrated reporting.


Het draagvlak om het huidige externe verslaggevingmodel te vervangen – of op zijn minst ingrijpende te wijzigen – groeit gestaag. Onder invloed van de financiële en economische crises is bij velen het gevoel ontstaan dat het model niet langer volstaat om te voorzien in de informatiebehoeften van belanghebbenden. De oplossing wordt gezocht bij integrated reporting.

‘Dit is externe verslaggeving met een sterke focus op aspecten van de bedrijfsvoering en strategie die er echt toe doen. Het huidige model wordt vooral gedreven door compliance met verslaggevingregels’, stelt Ten Klooster. ‘Integrated reporting wordt gekenmerkt door een aantal richtinggevende principes en inhoudelijke elementen die in de komende jaren nog verder zullen uitkristalliseren.’

Raamwerk voor integrated reporting

De International Integrated Reporting Council (IIRC) werkt aan een raamwerk voor integrated reporting dat investeerders in staat moet stellen om zich een goed en volledig beeld te vormen van de onderliggende waardedrijvers van de onderneming.

Ten Klooster: ‘Dat betekent niet alleen dat financiële informatie in samenhang gezien moet worden met informatie over het unieke bedrijfsmodel, de realisatie van de bedrijfsstrategie en de operationele prestaties van de onderneming. Ook de relaties van de onderneming met haar omgeving (in termen van afhankelijkheden en samenwerkingsverbanden) moeten duidelijk zijn, zodat een buitenstaander een goede inschatting kan maken van de kansen van de onderneming op lange termijn.’

Effectieve verslaggeving

Integrated reporting gaat volgens Ten Klooster niet om méér informatie, maar om samenhangende informatie: ‘Het misverstand mag niet ontstaan dat het aanvullende eisen stelt aan verslaggeving en dat nog meer informatie over belanghebbenden wordt uitgestort. Daarom is het belangrijk te benadrukken dat integrated reporting juist ten doel heeft om beknopte, heldere en effectieve verslaggeving te bevorderen.’

Effectieve verslaggeving gaat daarbij niet alleen over de inhoud van verslaggeving en de kwaliteit van de informatie. Het meest bepalende aspect is volgens Ten Klooster de samenhang en interne consistentie: ‘Effectievere communicatie bestaat hoofdzakelijk uit het naar buiten brengen van een samenhangend verhaal, waarmee een onderneming in staat is om kort en bondig uit te leggen in welke context zij opereert en hoe zij daarbinnen voldoet aan vragen uit de markt.’

Toekomst van integrated reporting

En hoe nu verder? Om integrated reporting gemeengoed te laten worden, moeten vooral de bedrijven die voorop lopen zich laten gelden. Ten Klooster: ‘Zij moeten waar maken dat deze nieuwe vorm van verslaggeving ook daadwerkelijk toegevoegde waarde levert, bijvoorbeeld in de zin van een verbeterde reputatie.’

De externe voordelen die verband houden met het naar buiten brengen van relevante informatie zijn echter niet altijd tastbaar of meetbaar. Toezichthouders en regelgevers kunnen geen reden meer zien om in te grijpen, maar dat zal de onderneming dan mogelijk nooit te weten komen.

‘Maar wellicht de belangrijkste voordelen die geïntegreerde verslaggeving biedt, vloeien voort uit de noodzaak om beter te begrijpen hoe interne systemen en processen lopen. En hoe die impact hebben op het succes van de onderneming. Ondernemingen die de weg naar geïntegreerde verslaggeving zijn ingeslagen, geven aan dat de grootste waarde wordt gevonden in het feit dat het leidt tot betere besluitvormingsprocessen’, aldus Ten Klooster.

Integrated thinking

Dit verklaart ook waarom ‘integrated thinking’ centraal staat in de notitie van de IIRC. Ook de Nederlandse deelnemers aan het pilotprogramma van de IIRC geven aan dat de belangrijkste reden voor integrated reporting ligt bij het stroomlijnen van processen.

Ten Klooster: ‘Dat is dus in eerste instantie een interne aangelegenheid; coherente en effectieve externe verslaggeving is daarvan slechts een afgeleide. Het is duidelijk dat integrated reporting niet kan worden bereikt met een compliance-gerichte aanpak of door op een handige manier teksten te combineren. Het gaat in eerste instantie om de kwaliteit van interne managementinformatie, op basis waarvan de onderneming ook naar buiten toe een samenhangend verhaal kan vertellen over welke waarde zij creëert voor haar belanghebbenden. Nu en in de toekomst.’