Strategische personeelsplanning

Personeel is een kostbaar bezit dat gekoesterd wordt... of niet?

Dagelijks zijn uw medewerkers bezig de organisatie draaiende te houden. Het vereist de nodige strategische planning om dit ook voor de lange termijn optimaal in te richten. Zeker als u denkt aan vraagstukken als:

  • Wat is onze strategie en daaruit volgende personeelsbehoefte op de lange termijn?
  • Is het haalbaar om de personeelsplanning van onze organisatie landelijk aan te sturen?
  • Wie werkt er over 5 of 10 jaar nog bij de organisatie en wat zijn hun individuele wensen?
  • Wat is de invloed van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op personeelskosten, doorstroom of nieuwe instroom?
  • Is het verstandig een deel van ons personeelsbestand tijdig boventallig te laten zijn of is het goedkoper ze af te laten vloeien?
  • Hoe borgen we tijdig de kennis van de pensioengerechtigden?
  • Hoe blijft ons personeelsbestand betaalbaar en tegelijkertijd kwalitatief sterk?

Uit onderzoek1 is gebleken dat organisaties die hier extra aandacht aan geven en HR- scenarioanalyses uitvoeren om beleidskeuzes vooraf te kwantificeren, de klant- en de medewerkerstevredenheid zien stijgen. Dit afgezet tegen bedrijven die geen strategische personeelsplanning toepassen. Daarnaast zijn ook de winsten van deze organisaties over de afgelopen vijf jaar hoger uitgevallen. Toeval? Of de juiste strategie!

Het einddoel in zicht

Doel is om uw optimale strategische ‘workforce’ in kaart te brengen. Een personeelsplanning prognosemodel, door PwC ontwikkeld, zorgt voor de feitelijke onderbouwing van uw strategische keuzes op korte en lange termijn. In lijn gebracht met de organisatiestrategie en de gewenste mix van competenties, leeftijdsopbouw, ervaring en opleiding tegen de juiste prijs. Hierbij wordt het huidige HR beleid met onder andere performance management, competentiemanagement en retentiebeleid meegenomen en de visie op de toekomst uitgewerkt. De verschillende aannamen voor strategische prioriteiten, promoties en uitstroom (zowel leeftijdsafhankelijk als onvoorzien) kunnen besproken en doorgerekend worden, zowel in financiële als in HR termen.

Zo kunnen wij u helpen

Wij geven u inzicht in hoe uw optimale personeelsbestand eruit ziet, met behulp van onze Strategische personeelsplanning tool. Daarnaast geven we advies over het opstellen en verbeteren van uw meerjarenplanningen voor alle facetten van het HR beleid. En delen we graag onze kennis en ervaring die wij hebben opgedaan tijdens projecten bij grote, landelijke organisaties in de financiële, publieke en private sector.

1 Motivaction heeft in opdracht en samen met PwC onderzoek gedaan naar de aansluiting van Strategische personeelsplanning op de lange termijn strategie van organisaties. Hierbij is onder andere onderzocht hoe de relatie is tussen de volwassenheid van de HR organisatie en de toepassing van strategische personeelsplanning en de prestaties van de organisatie. Ofwel; leidt strategische personeelsplanning tot verbeterde organisatieprestaties?