Excellente organisatie

Vertrouwen van burgers in de lokale overheid is van essentieel belang voor het functioneren van het lokaal bestuur. Een excellente gemeentelijke organisatie levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Externe ontwikkelingen (zoals de heroverwegingen / bezuinigingen, vergrijzing, diversifering, en een aantrekkende private sector) vragen om ingrijpende aanpassingen in de gemeentelijke organisatie. Om deze verandering optimaal te ondersteunen is doorontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering noodzakelijk. Onderdeel van de excellente organisatie / bedrijfsvoering van een gemeente is een goede dienstverlening aan burgers / bedrijven en een goede informatiehuishouding voor de benodigde stuurinformatie. Een excellente gemeentelijke organisatie is financieel en beleidsmatig in control en wendbaar.

De gemeente van morgen heeft een organisatie nodig die blijvend flexibel is ingericht en waar mensen graag willen en willen blijven werken. Om dit te realiseren is een P&O-functie nodig die opereert als strategisch gesprekspartner van directie en management. Uit het onderzoek dat PwC in 2010 heeft uitgevoerd onder gemeenten en provincies blijkt dat de respondenten deze visie op P&O delen, terwijl eveneens blijkt dat dit bij de meeste organisaties geen gemeengoed is. Dit betekent een grote opgave voor P&O.

Onze toegevoegde waarde

Wij bieden een wenkend perspectief voor de doorontwikkeling van uw organisatie en/of bedrijfsvoering, zowel voor de financiële functie, de P&O-functie, de planning & control functie en de ICT-functie.

Wilt u weten hoe u de prestaties van uw gemeentelijke organisatie kunt verbeteren? Wilt u weten hoe u kunt sturen om de gewenste maatschappelijke effecten voor uw burgers / bedrijven te realiseren? Wilt u meer weten over Planning & Control the Easy Way? Wilt u weten hoe u uw talent kunt behouden voor uw organisatie?