De gemeente als agile ketenregisseur

Gemeenten hebben het de afgelopen jaren steeds drukker gekregen. Om grip te houden op het kunnen realiseren van een complex netwerk, de maatschappelijke doelstellingen, dienen gemeenten te transformeren naar een rol als regisseur. Niet alle taken kunnen of moeten door gemeenten zelf uitgevoerd worden. Dit kan ook worden uitbesteed aan andere publieke organisaties en samenwerkingsverbanden, en zelfs aan private partijen. Niet langer wordt daarbij primair gezocht naar 1-op-1 arrangementen maar vooral naar samenwerking in ketens. Daarbij participeren gemeenten in wisselende ketens, met wisselende rollen en partners waarbij gemeenten geacht worden in elke keten een andere rol te vervullen. Voortdurend is de vraag essentieel: welke rol in welke keten is het meest effectief om mijn doelen en de doelen van partners te bereiken. De uitdaging waar deze ketens voor staan liggen niet alleen op het zoeken naar een voor iedereen evenwichtig maatschappelijk nut van participatie in de keten, maar ook heel praktisch: hoe organiseer ik gestructureerde informatie-uitwisseling, hoe stem ik systemen en processen op elkaar af? De ketenbenadering heeft grootscheepse gevolgen voor de gehele gemeentelijke organisatie, van organisatiestructuur tot planning-en-controlcyclus. Bovendien heeft deze verandering ook grote impact op de medewerkers en de cultuur van de gemeente. Dit vraagt dus een goed gemanaged transformatieproces met een vernieuwende kijk.

Onze toegevoegde waarde

Langs ons gedeelde goed van ‘Agile Overheid’ kunnen wij voor inzichtelijk maken welke taken u het beste zelf kunt uitvoeren (make) en welke taken voor een optimaal effect door anderen uitgevoerd of in samenwerking uitgevoerd kunnen worden (buy). Ook helpen wij u per taakveld (bijvoorbeeld duurzaamheid / leefbaarheid, welzijn en zorg) met het in kaart brengen van de keten waarbij we samen met alle actoren op zoek gaan naar eenieders rol in de keten. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het inrichten of veranderen van uw organisatiemodel, zodat deze aansluit op de gekozen rol in de keten. Tenslotte kunnen wij u ondersteuning bieden bij de implementatie de ketenaanpak per taakveld.

Dit transformatieproces naar ketenregisseur heeft grote gevolgen voor uw gemeentelijke organisatie, structuur, besturing en bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over de transformatie van uw gemeente naar een rol als ketenregisseur, of wilt u ondersteuning bij het in kaart brengen van de keten in een van de verscheidene taakvelden van uw gemeente?