Toezicht houden op: Cultuur en gedrag

Cultuur en gedrag spelen een essentiële rol in het succes van iedere organisatie. Het zijn immers de mensen die de organisatie maken. In hun gedrag naar klanten, omgeving en elkaar komt tot uitdrukking waar de organisatie werkelijk voor staat. Natuurlijk is het primair het management dat stuurt op cultuur en gedrag. Maar ook commissarissen hebben hier een rol in. PwC kan hen bijstaan in het tastbaar maken van de cultuur in de organisatie en in de board room. Lees meer

Walk the talk

Succesvolle organisaties, die hun merkbelofte en de governancedoelstellingen waarmaken, kenmerken zich door een sterke alignment tussen de walk en de talk. Het zijn de organisaties die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.

In veel organisaties zit er echter verschil tussen de cultuur zoals die gewenst en uitgedragen wordt en de werkelijke cultuur in de praktijk van de werkvloer tot de bestuurskamer. Gedrag wordt namelijk vooral gedreven door de boodschappen die men denkt te ontvangen over wat écht gewaardeerd wordt. Wat voor signaal geeft een directeur van een chemische fabriek af als hij productieafdelingen bezoekt zonder de voorgeschreven veiligheidskleding? Wat gebeurt er met teams als blijkt dat vooral individuele prestaties meetellen in de beoordelingssystematiek? Wat zegt het over de waardering van een onderwerp als duurzame inkoop als dit altijd onderaan de vergaderagenda staat en regelmatig helemaal niet aan de orde komt? Cultuur bouw je niet door wat je zegt, maar vooral door wat je doet.

Commissarissen en toezichthouders aan zet

Commissarissen en toezichthouders hebben een stimulerende taak om de cultuur en gedrag van de organisatie verder te versterken. Zij zijn aan zet als het gaat om:

  • Het initiëren van de dialoog met management over de gewenste cultuur en kernwaarden als kompas voor gewenst gedrag in de organisatie. Belangrijke aspecten daarbij zijn merkpositionering, identiteit, strategie en maatschappelijke verantwoordelijkheid enerzijds en governance, risicomanagement en interne beheersing anderzijds.
  • Het bewaken van de alignment van de werkelijke organisatiecultuur als één van de meest bepalende factoren van gedrag binnen de organisatie. De RvC is als geen ander in staat management een spiegel voor te houden door het benoemen van ‘verkeerde’ signalen in het gedrag of de cultuur. En daarmee het management in staat te stellen een diepgaander analyse te doen en tijdig bij te sturen.
  • Het zetten van de toon door het gedrag en de cultuur van commissarissen en toezichthouders zelf. Het gedrag en cultuur binnen de raad bepaalt bovendien voor een groot deel het effectief functioneren van de raad.

Cultuur tastbaar gemaakt

PwC Behavioral & Cultural Governance maakt cultuur en gedrag tastbaar. PwC ondersteunt Raden van Commissarissen hierin op de volgende gebieden:

  • Het begeleiden van management in het in kaart brengen van de gewenste cultuur en kernwaarden, het versterken van eenheid van visie of het benutten van nieuw elan in de bestuurskamer..Invalshoeken zijn de merkbelofte, strategie, stakeholders, en governance doelstellingen. Een sterke cultuur begint immers bij eenheid van visie en leiderschap.
  • Het meten en beoordelen van de werkelijke cultuur. PwC’s Culture Assessment geeft inzicht in de mate waarin de werkelijke organisatiecultuur in lijn is met de gewenste cultuur en waar die uit elkaar liggen. Afhankelijk van diepgang, scope en focus (waarin keuzes gemaakt kunnen worden) geeft het de RvC en het management de informatie die nodig is om op chirurgische wijze aanscherpingen te doen in de organisatiecultuur.
  • Board Culture Evaluation: Geeft inzicht in de groepsdynamiek en het effectief functioneren van de raad als team, al dan niet als formeel evaluatiemoment. Lees hier meer over (zelf)evaluatie.

Familiewaarden

  • De waarden die van generatie op generatie worden doorgegeven, vormen het belangrijkste erfgoed van familiebedrijven. Hoe worden deze verankerd in de bedrijfscultuur? Publicatie Waken over waarde(n)