Sustainable Business Modeling

De kwantitatieve aanpak voor elk strategisch besluit

Hoe beïnvloeden investeringen die rekening houden met People en Planet mijn bedrijf? Hoe kan ik financiële en niet-financiële effecten met elkaar vergelijken en meenemen in mijn besluitvorming? Hoe kan ik door slim te investeren toegevoegde waarde voor mijn bedrijf creëren?

Sustainable Business Modeling (SBM) biedt een antwoord op deze vragen. Het is de manier om de impact van strategische beslissingen op niet-financiële of kwalitatieve KPI’s te kwantificeren op een transparante manier.

Dashboard voor duurzame strategie

Uw ambities op het gebied van People, Planet en Profit kunt u vertalen in strategische beslissingen. Met onze modelleertool The Business Simulator wordt inzichtelijk hoe de verschillende strategische opties (binnen verschillende scenario’s) uitpakken voor uw KPI’s: kwantitatief en kwalitatief, financieel én niet-financieel. Duurzame toegevoegde waarde voor het bedrijf staat hierbij centraal. Voor een korte samenvatting van Sustainable Business Modeling, download hier de one-pager.

SBM als methodiek biedt u de volgende voordelen:

  • Onderlinge vergelijkbaarheid van financiële en niet-financiële aspecten. Op deze manier kunt u rekening houden met zowel klant als samenleving
  • Voor u op maat gemaakt. We werken met u samen om de tool op maat te maken met uw gegevens en terminologie
  • Transparant en eenvoudig. SBM faciliteert communicatie en ‘fact based decision making’ door stapsgewijze aanpak in een gebruikersvriendelijke tool
  • Betrouwbaar. We doen uitgebreid literatuuronderzoek naar de manier waarop uw strategische opties te kwantificeren en te meten zijn, en hoe omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op het gewenste effect. Daarnaast is SBM op grond van jarenlange (praktijk)ervaring ontwikkeld door het Quantitative Analysis team van PwC in nauwe samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en de Sustainability en Strategy teams van PwC
  • Bewezen. SBM is al bij verschillende klanten in verschillende sectoren toegepast.

Sustainable Business Modeling is een waardevolle aanvulling op het Total Impact Measurement and Management (TIMM) framework, ontwikkeld door Global Sustainability.

 

The Business Simulator

De tool The Business Simulator is ontwikkeld in softwarepakket AIMMS en ondersteunt de gebruiker van SBM om verschillende strategieën te evalueren die van belang zijn voor het besluitvormingsproces.

Vanuit een startscherm kan de gebruiker naar verschillende pagina’s navigeren om te bekijken welke variabelen in het model worden meegenomen, om bedrijfsspecifieke informatie in te voeren, om verschillende strategieën te evalueren en met elkaar te vergelijken. De vergelijking wordt zowel grafisch als numeriek weergegeven.

The Business Simulator The Business Simulator Uitvoer

 

The quantitative approach to any strategic decision

How do People and Planet related investments influence the performance of my company? How can I compare expected financial and non-financial impacts of these investments and how can I select the optimal investment? How can I increase the value of my company by these investments?

Sustainable Business Modeling (SBM) provides an answer to these questions. It is the approach to quantify the impact of strategic decisions on both financial and qualitative KPIs in a transparent way.

Dashboard for a sustainable strategy

You can translate your People, Planet and Profit ambitions into potential strategies. Our modeling tool The Business Simulator shows how various these strategic options (within different scenarios) influence your KPIs: quantitative and qualitative, financial and non-financial. You will get insights in which strategy generates the most value to your company. For a concise summary of Sustainable Business Modeling, please download the one-pager here.

The Sustainable Business Modeling methodology offers the following advantages:

  • Comparability of financial and non-financial aspects. This way you can account for your customer, the society and the environment.
  • A tailor made model. Together with you we will tailor the tool with your data and terminology.
  • Simplicity and transparency. SBM facilitates communication and ‘fact based decision making’, using a step-by-step approach in a user friendly tool
  • Reliability. We conduct an extensive literature review to determine how you can measure and quantify your strategic options and how external variables influence the desired effect. On top of that, the SBM methodology has been developed (hence is based on years of (practical) experience) by the Quantitative Analysis team of PwC in close collaboration with Nyenrode Business Universiteit and the Sustainability and Strategy teams of PwC
  • Validity. Sustainable Business Modeling has been applied at various clients in different sectors.

Sustainable Business Modeling is the quantitative translation of the Total Impact Measurement and Management (TIMM) framework, developed by PwC Global Sustainability.

 

The Business Simulator

The tool The Business Simulator has been developed in software package AIMMS.

The Business Simulator supports the user in evaluating different strategies. The start screen enables the user to navigate to several pages on which  the user can select variables, insert company specific information, evaluate different strategies and compare them. The comparison is displayed both graphically and numerically.

The Business Simulator The Business Simulator Output