Vennootschapsbelasting 2007

Wat betekent de Wet werken aan winst (Vpb 2007) voor u?

Per 1 januari 2007 is de vennootschapsbelasting ingrijpend veranderd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werken aan winst. In de publicatie vindt u de belangrijkste onderwerpen uit de Wet werken aan winst.

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Een van de belangrijkste wijzigingen is de verlaging van het Vpb-tarief waartegen ondernemingswinsten in de vennootschapsbelasting worden belast, van 29,6% naar 25,5%. Het tarief over de eerste € 25.000 winst is verlaagd van 25,5% naar 20%. Verder is er een tweede schijf ingevoerd op grond waarvan winsten tussen € 25.000 tot € 60.000 tegen een tarief van 23,5% worden belast. De tariefsverlaging heeft effect op de waardering van belastinglatenties in de jaarrekening.

Verlaging tarief dividendbelasting

Het tarief van de dividendbelasting is verlaagd van 25% naar 15%. Hiermee nemen de administratieve lasten voor de uitkerende vennootschappen en haar aandeelhouders af. Zij hoeven niet langer te verzoeken om verlaging van het 25%-tarief tot het onder verdragen gebruikelijke tarief van 15%.

Beperking verliesverrekening

De mogelijkheid verliezen met winsten van voorafgaande jaren te verrekenen is teruggebracht van drie naar een jaar (dit geldt niet voor IB-ondernemers). De mogelijkheid verliezen met toekomstige winsten te verrekenen is beperkt tot negen jaar. Deze wijziging kan leiden tot verliesverdamping. Om dit effect te voorkomen moet indien mogelijk fiscale winst worden gecreëerd. Een andere mogelijkheid is de verliezen te verjongen. Dit betekent dat de nu gerealiseerde fiscale winst leidt tot hogere fiscale verliezen in de toekomst.

Beperking afschrijving op onroerende zaken

Voor gebouwen die aan niet-verbonden derden worden verhuurd, geldt dat fiscaal niet meer mag worden afgeschreven zodra de fiscale boekwaarde ervan (inclusief grond) onder de WOZ-waarde komt te liggen. Deze situatie zal vaak voorkomen, waardoor de afschrijvingen de (fiscale) winst niet zullen verlagen. Voor gebouwen die in eigen gebruik zijn, is een verzachting opgenomen. In deze gevallen kan worden afgeschreven tot de helft van de WOZ-waarde. Deze maatregel financiert dan ook voor een groot deel het gehele maatregelenpakket van VPB 2007.

Andere belangrijke wijzigingen

Er is nieuwe wetgeving geïntroduceerd voor een groepsrentebox waardoor alle door een concern betaalde en ontvangen rente gesaldeerd belast wordt tegen slechts 5%. Deze wetgeving zal pas in werking kunnen treden na verkregen goedkeuring door de Europese Commissie. Ook is er in de vennootschapsbelasting een octrooibox geïntroduceerd met een eigen tarief van 10%. Hiervoor was geen goedkeuring van de Europese Commissie nodig.
Andere veranderingen betreffen de renteaftrekbeperkingen en de deelnemingsvrijstelling die enerzijds wordt verzacht voor actieve dochtervennootschappen en anderzijds is aangescherpt voor passieve (financierings- of beleggings)dochters. Verder is er regelgeving over de afschrijving van goodwill en andere bedrijfsmiddelen en over de waardering van onderhanden werk. Er zijn geen regels in het fiscale eenheidsregime ingevoerd die grensoverschrijdende verliesverrekening mogelijk maken.

Meer informatie wijzigingen VPB

PwC ondersteunt u graag in het maken van de juiste keuze voor een vestigingsplaats en in het onderzoeken van fiscaal geoorloofde ondernemingsstructuren. Onze kennis wordt continu aangevuld en geactualiseerd, onder meer via de goede contacten bij de ministeries en universiteiten. Graag delen we deze kennis met u en houden we u op de hoogte van alle geplande belastingwetswijzigingen. Meer informatie over de belangrijkste punten uit de Wet werken aan winst (VPB 2007) en onze reactie hierop hebben we voor u in een overzicht geplaatst.