Meningen uit de markt

PwC pleit al jaren voor verruimde btw-vrijstellingen voor de financiële sector en verduidelijking van het Europese btw-stelsel. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor alle lidstaten. Drie vertegenwoordigers van onafhankelijke belangengroepen uit de financiële sector geven hun mening over het aanpassen van de Europese btw-wetgeving.

 

Geert Bierlaagh, senior beleidsmedewerker Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen:
‘Verruimde btw-vrijstelling draagt bij aan het Nederlandse vestigingsklimaat’

“Omdat pensioenfondsen slechts beperkt btw kunnen verrekenen, vormen btw-lasten een extra kostenpost. Wij pleiten voor btw-vrijstelling omdat lagere uitvoeringskosten zich uiteindelijk vertalen in lagere pensioenpremies en hogere pensioenen. Een verruimde btw-vrijstelling draagt bij aan het Nederlandse vestigingsklimaat voor pensioenfondsen.”

Werkgelegenheid in gevaar
“Zonder verruiming van de Nederlandse btw-regels gaan de grotere pensioenfondsen over de grens kijken. Hierdoor dreigt werkgelegenheid uit ons land te verdwijnen. Dit staat haaks op de doelstelling van het Holland Financial Centre om buitenlandse pensioenregelingen door Nederlandse instellingen te laten uitvoeren. De Europese besluitvorming over btw-vrijstelling laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten. Daarom zijn wij er voorstander van dat Nederland vermogensbeheerdiensten voor pensioenfondsen vrijstelt van btw, in lijn met wat andere Europese landen al eerder besloten.”


naar boven

 

Hans Janssen Daalen, general director Dutch Fund and Asset Management Association:
‘Institutioneel vermogensbeheer behouden voor ons land’

“‘Nederland heeft te lang gewacht met het aanpassen van de fiscale wetgeving voor beleggingsfondsen. Hierdoor is een groot deel van onze fondsindustrie naar Luxemburg verplaatst. Inmiddels is ook al driekwart van het uitbestede vermogensbeheer van onze pensioenfondsen in buitenlandse handen. Dat asset management steeds vaker naar het buitenland wordt verplaatst, komt niet per se omdat ze het daar altijd beter doen. De btw op vermogensbeheer maakt deze dienstverlening in Nederland een stuk duurder dan in landen waar deze diensten vrijgesteld zijn van btw.”

Ongelijke concurrentie
“Momenteel wordt in Europa de btw-richtlijn op nationaal niveau verschillend toegepast waardoor er ongelijke concurrentie ontstaat tussen partijen uit verschillende lidstaten. Willen we nu van Nederland echt een Holland Financial Centre maken, dan moet de Nederlandse overheid zo snel mogelijk kiezen voor een btw-vrijstelling voor vermogensbeheerdiensten aan de Nederlandse pensioenfondsen. Alleen dan maken we nog kans om institutioneel vermogensbeheer voor ons land te behouden. En bovendien: hoe minder kosten voor de pensioenfondsen, hoe beter het is voor de pensioengerechtigden!”


naar boven

 

Henk van der Aa, lid van de btw-werkgroep van het Verbond van Verzekeraars:
‘Meer rechtszekerheid dan in de huidige situatie’

“De voorgestelde wijzigingen in het Europese btw-stelsel zijn belangrijk omdat hierdoor binnen alle lidstaten dezelfde uitleg aan de regelgeving moet worden gegeven. Dit geeft voor onder meer verzekeraars meer rechtszekerheid dan in de huidige situatie, waarin de btw-vrijstelling door lidstaten verschillend wordt uitgelegd. Verzekeraars lopen in de uitvoering aan tegen discussies met de Belastingdienst over de interpretatie.”

Kosten besparen
“Positief aan de voorstellen is dat het mogelijk wordt voor verzekeringsbedrijven om internationale group centers op te zetten voor bijvoorbeeld IT of communicatie. Zo kunnen kosten worden bespaard. Ook de voorgestelde optie om wel of geen btw te heffen leidt mogelijk tot lagere prijzen voor onze b-to-b klanten en dus uiteindelijk ook voor de consument. De besluitvorming over de wijzigingen in het btw-stelsel duurt lang omdat niemand precies weet wat de financiële effecten zullen zijn. Als Nederland besluit om vooruit te lopen op de harmonisering door een bredere btw-vrijstelling te realiseren, heeft dat onze steun.”


naar boven